Landbruks- og matdepartementet

Ny strategi for skogplanteforedling

Nyhet   •   sep 01, 2010 17:57 CEST

Gran som vokser under endrede klimaforhold. Økt volumproduksjon som bidrar til økt CO2-opptak. God kvalitet, lite råte, og bevaring av genetisk variasjon er de viktigste målene i ny strategi for skogplanteforedling.

- Skogen har en viktig betydning i klimapolitikken. Derfor er det viktig å utvikle planter av høy kvalitet som er med å sikre at norske skoger kan ha mest mulig friske trær. Det gir best utbytte for skogeier og mest nettolagring av klimagasser i trevirke, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Strategien, som i disse dager er ute til høring, har blitt utviklet gjennom et samarbeid mellom Skogfrøverket og forskere fra Skog og landskap. Samtidig har både skogeiere, forvaltningen og planteprodusenter og industrien kommet med innspill underveis i prosessen. Strategien for skogplanteforedling har stor betydning for nasjonal forvaltning av genressurser, og Norsk genressurssenter er opptatt av at framtidig foredling skal bidra til å opprettholde genetisk mangfold i skogen.


Skogen har en viktig betydning i klimapolitikkensier, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.
Foto: Bård Løken, Samfoto

Ønsker innspill
Strategien staker ut kursen for foredling av gran i Norge de neste 30 årene. Den tar også sikte på å gjøre Norge selvforsynt med frø av fjelledelgran til juletredyrking. Strategien beskriver hvordan produksjonen av foredlet frø skal foregå på kort sikt, og hvordan foredlingspopulasjonen skal utvikles gjennom generasjoner.