Miljøverndepartementet

Nytt forvaltningsstyre for Reisa nasjonalpark

Nyhet   •   feb 18, 2011 10:06 CET

Miljøverndepartementet oppnevner i dag nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/Ráisa álbmotlasmeahcci og Ráisduottarháldi landskapsvernområde i Troms.

Dette er et ledd i innføringen av den nye forvaltningsmodellen for verneområder. Kommunen, fylkeskommunen og Sametinget får gjennom deltagelse i nasjonalparkstyret ansvaret for å forvalte store nasjonale verdier.

- Det er svært gledelig at Nordreisa kommune sammen med Troms fylkeskommune og Sametinget vil påta seg ansvaret med ivareta de unike naturverdiene i Reisa nasjonalpark/Ráisa álbmotlasmeahcci og Ráisduottarháldi landskapsvernområde. Nasjonalparkstyret får et stort ansvar på vegne av hele nasjonen for å forvalte viktige nasjonale og internasjonale naturverdier, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Oppnevnelse av nasjonalparkstyret skjer etter at miljø- og utviklingsministeren i desember 2009 inviterte alle kommuner med nasjonalparker og andre store verneområder til å delta i forvaltningen av verneområdene innenfor sine grenser.

Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/Ráisa álbmotlasmeahcci og Ráisduottarháldi landskapsvernområde i Troms fylke vil bestå av: John R. Karlsen og Sigrund Hestdal fra Nordreisa kommune, Terje Olsen fra Troms fylkeskommune og Hilde Anita Nyvoll og Henrik Gaup oppnevnt av Sametinget.

Nasjonalparkstyret skal fatte beslutninger og gjennomføre tiltak innenfor rammen av naturmangfoldloven og verneforskriftene slik at naturverdiene i nasjonalparken og landskapsvernområdet sikres for kommende generasjoner.

Innføringen av denne nye forvaltningsmodellen for verneområdene skjer på bakgrunn av regjeringens forslag i Miljøverndepartementets budsjettproposisjon for 2010 (Prop. 1 S (2009-2010)) som Stortinget har sluttet seg til. Tilsvarende styrer for nasjonalparker og andre store verneområder ellers i landet, oppnevnes nå fortløpende.