Justis- og politidepartementet

Nytt fra nyttår

Nyhet   •   des 23, 2009 14:56 CET

Fra nyttår trer den nye utlendingsloven i kraft. Den styrker blant annet barns rettigheter. I tillegg reduseres inkassosatsene, og alle kommuner får en plikt til å utarbeide risikoanalyser og beredskapsplaner. Dette er noen av endringene i justissektoren fra nyttår.

Ny utlendingslov. 1. januar 2010 trer ny utlendingslov i kraft. Det innføres et nytt flyktningbegrep som omfatter alle med rett til internasjonal beskyttelse: Alle som har krav på beskyttelse gis samme status, flyktning, med like rettigheter.

– Med den nye loven styrker vi også barnas rettigheter, blant annet gjennom at barns særskilte behov for beskyttelse lovfestes, sier justisminister Knut Storberget. Det blir også enkelte oppmykinger i familieinnvandringsregelverket, og terskelen for oppholdstillatelse på humanitært grunnlag for barn, skal være lavere enn for voksne.

Adgangen til familieinnvandring strammes inn gjennom strengere krav til sikret underhold. Den som vil hente familie til Norge må nå også kunne dokumentere tidligere inntekt. Det innføres videre et krav til fire års arbeid og utdanning for familieetablering.

Det innføres nye regler om bankgaranti i visumsaker tilsvarende den danske ordningen, særskilte regler om opphold for vitner i saker om menneskehandel, regler om undersøkelse av vandelen til personer som henter ektefelle fra utlandet, og regler om behandling i Utlendingsnemndas stornemnd av praksis som avviker fra UNHCRs anbefalinger om beskyttelse.

Les mer:
Samleside om ny utlendingslov og forskrift
Oversikt over pressemeldinger og faktaark om ny utlendingslov
Faktaark om ny utlendingsforskrift

Reduserte innkassosatser. Endringer i inkassoforskriften trer i kraft 1. januar 2010. Endringene innebærer blant annet at inkassosatsene i forbrukerforhold reduseres med mellom 20 og 50 prosent, avhengig av størrelsen på kravet som inndrives.

– Formålet med forskriftsenderingen er å styrke stillingen til personer med gjeldsproblem, sier Storberget.

Det blir også en generell endring i inkassosatsen. Inkassosatsen justeres årlig av Justisdepartementet på grunnlag av utviklingen i konsumprisindeksen. Departementet har fastsatt at satsen fra og med 1. januar 2010 skal være på 600 kroner.

Les mer:
Kraftig reduksjon i inkassosatsane

Kommunal beredskapsplikt. Fra 1. januar trer bestemmelser om kommunal beredskapsplikt i kraft ved en endring i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret. Dette innebærer at kommunene får en plikt til å utarbeide sektorovergripende risiko- og sårbarhetsanalyser og lage beredskapsplaner. Formålet med en kommunal beredskapsplikt er å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor kommunens geografiske område, samt å sørge for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner under kriser og katastrofer.

Les mer:
Lovforslag om kommunal beredskapsplikt

Endringen i sjøloven. Sjølovens § 175 a, som fastsetter beløpsgrenser for ansvaret for krav som gjelder oppryddingstiltak etter sjøulykker (heving, fjerning m.m. av skip, last og bunkersolje), vedtatt av Stortinget, trer i kraft fra 1. januar 2010. Endringen innebærer en betydelig økning av sjølovens ansvarsgrenser for erstatningskrav ved opprydding etter sjøulykker.

Salærsatsen heves. Salærsatsen for advokater i straffesaker og i benefiserte saker heves fra kr 870 til kr 890.