Kunnskapsdepartementet

Økt motivasjon med Ny GIV

Nyhet   •   nov 22, 2011 10:17 CET

 

 

Rapport fra NOVA om kampen mot frafall:

Flertallet av elevene som har deltatt i Ny GIV-arbeidet for bedre gjennomføring i videregående, opplever at de har blitt flinkere på skolen. Rundt halvparten sier at motivasjonen for å jobbe med skolearbeidet har økt. Elevene opplever også at de har fått økt læringsutbytte fordi opplæringen har vært mer praktisk rettet og relevant. 

Dette viser en ny rapport fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Rapporten forteller også at lærere og skoleledere er godt fornøyd med opplegget som er gjennomført, og så godt som alle deltakende lærerne opplevde at skoleringskursene de fikk forkant av arbeidet var relevante.

- Dette viser at Ny GIV gir resultater. Jeg er sikker på at bedre ferdigheter og økt motivasjon vil gjøre elevene bedre rustet til å fullføre videregående opplæring som er hovedformålet med dette arbeidet, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Ny GIV ble initiert av regjeringen høsten 2010 og utvikles og drives i et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og landets fylkeskommuner. Opplegget innebærer en storstilt satsing på å gi elever med svake karakterer på ungdomstrinnet bedre forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring.

NOVA fikk i oppdrag å kartlegge Overgangsprosjektet i Ny GIV, hvor det viktigste tiltaket var et tilbud om intensiv opplæring i skriving, lesing og regning gjennom det siste halvåret av tiende trinn. Den nye rapporten med tittelen ”Ny start med Ny GIV?” gir en bred beskrivelse av elevenes, lærernes og skoleledernes erfaringer med tiltaket og hvordan det har vært organisert.

Ny GIV har hatt stor oppslutning blant elever, lærere og skoleledere på de skolene der intensivopplæringen ble gjennomført. Forventningene var høye i forkant, og det store flertallet av lærere og skoleledere mener tiltaket har fungert godt for en god del elever. Et stort flertall av lærerne ga likevel uttrykk for at tiltaket kom for sent i skoleløpet. Majoriteten av elevene mener at de har blitt flinkere på skolen og relativt få forteller om stigmatisering som en følge av deltagelsen i Ny GIV.

Elever som deltok i Ny GIV hadde en gjennomsnittlig framgang i løpet av det siste halvåret i 10. trinn på 0,10 karakterpoeng i åtte fag. Dette er tett opp til karakterutviklingen for elever med tilsvarende karakternivå på skolene som ikke deltok i Ny GIV, men med noen forskjeller fra fag til fag: I matematikk hadde elevene som deltok gjennom NY GIV større fremgang enn elever som ikke deltok i opplegget. I fagene norsk, naturfag og engelsk skriftlig var karakterutviklingen ganske lik mellom de to gruppene, mens NY GIV elevene hadde noe svakere fremgang i fag som samfunnsfag og engelsk muntlig.

NOVAs egne forskere mener det foreløpig er vanskelig å trekke sikre konklusjoner ut fra karakterutviklingen alene og peker også på at det har ikke har vært god nok kontroll på utvelgelsen av elever og skoler. NOVA mener vi vil få mer sikker kunnskap om dette i en ny evaluering som skal igangsettes i 2012.