HELP Forsikring AS

Oktober 2011: HELP i Høyesterett for kjøper

Nyhet   •   nov 03, 2011 11:02 CET

På grunn av det som kunne være en betydelig helserisiko grunnet elektrisk stråling, nektet kjøper å overta boligen uten tilbakehold av et større beløp. Pengene skulle sikre utbedring. Selger nektet, og gjennomførte dekningssalg med betydelig tap, for deretter å kreve tapet dekket av kjøper.

Av Dag Are Børresen, advokat i HELP Forsikring

Saken er nå behandlet i tre rettsinstanser hvor HELP har representert kjøper. Høyesterett tok ikke stilling til om boligen hadde mangel, men avgjorde saken på forsinket betaling fra kjøpers side.

Kort om Trafosaken

18. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i Trafosaken. Saken gjaldt en enebolig i Oslo, lagt ut for salg våren 2007. I kjelleren var det opplyst å være en transformatorstasjon som Hafslund eide. Vedlagt kontraktsdokumentene var et skriv fra Hafslund som opplyste at strålingen fra transformatorstasjonen lå under skadelig strålingsnivå. På visning ble det opplyst at strålingen var ufarlig, og ikke sterkere enn fra varmekabler.

Kjøper la inn bud på 4 950 000,-, og fikk tilslaget.

Mistanke om høye strålingsverdier

Før overtakelse fikk kjøper mistanke om at strålingen fra transformatorstasjonen kunne være sterkere enn opplyst. Det ble gjennomført nye målinger, som viste høyere strålingsnivåer enn opplyst. Kjøper krevde derfor retting før overtakelsen, subsidiært ville de holde tilbake deler av kjøpesummen som sikkerhet for kravet. Selger nektet å gå med på dette, og eiendommen ble aldri overtatt.

Hele kjøpesummen ble heller aldri innbetalt på meglers klienkonto. Etter varsel om heving på grunn av vesentlig forsinkelse gjennomførte selger dekningssalg av eiendommen.

Krevde prisavslag

Kjøper fremmet krav om prisavslag mot selger. Kjøpers advokat gjorde gjeldende at det forelå mangel ved boligen fordi det var gitt uriktig opplysning om strålingsfaren ved trafostasjonen. I tillegg mente kjøper at boligen var i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne forvente, som følge av høye kostnader for å bli kvitt problemet, samt at strålingsfaren medførte en usikkerhet og en berettiget frykt for strålingsskader, som måtte med i mangelsvurderingen. 

Boligkjøperforsikring

Partene ble ikke enige. Kjøperne hadde tegnet boligkjøperforsikring, og etter tap i tingretten, som en ekstern advokat hadde ført, tok HELP saken tilbake for anke til lagmannsretten. Også lagmannsretten kom til at det ikke forelå mangel ved eiendommen. Kjøperne fikk ikke medhold. HELP Forsikring anket derfor saken til Høyesterett.

Tap i Høyesterett

Høyesterett har i sin avgjørelse kommet til at selger hadde rett til å heve avtalen fordi kjøper ikke oppfylte sine betalingsforpliktelser etter kontrakten. Kontrakten fastsetter at betalingsforsinkelse utover 30 dager regnes som vesentlig mislighold. Kun ti prosent av kjøpesummen ble innbetalt til meglers klientkonto innen overtakelsen. Resterende kjøpesum ble aldri innbetalt. Høyesterett har derfor kommet til at selger hadde rett til å heve avtalen og gjennomføre dekningssalg. Kjøper plikter derfor å dekke selgers tap i saken på nærmere 1.5 millioner kroner.  

HELP Forsikring er naturligvis skuffet over resultatet på kjøpers vegne. HELP anket saken til Høyesterett fordi vi mente at det var rettslig grunnlag for å vinne frem med saken. Kjøpers advokat i HELP prosederte for Høyesterett på at det var gitt uriktige opplysninger om elektrisk stråling, som hadde innvirket på avtalen som var inngått, samt at boligen var i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne forvente. Høyesterett fant det imidlertid unødvendig å ta stilling til mangelsspørsmålet ettersom retten konkluderte med at selger hadde rett til å heve avtalen som følge av vesentlig forsinkelse fra kjøpers side.

HELP kommer imidlertid til å fortsette å kjempe for kjøpers rettigheter i alle saker der vi mener det er rettslig grunnlag for å gå videre med saken.

Les hele dommen på Lovdata.