Olje- og energidepartementet

Om konsesjon til Eidsiva Bioenergi

Nyhet   •   sep 16, 2010 09:31 CEST

TV 2 hadde tirsdag et innslag om behandlingen av en klagesak som involverte selskapene Eidsiva Bioenergi og Daimyo Rindi Energi. Her følger en redegjørelse for saksgangen i  Olje- og energidepartementet.

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) ga i vedtak 30. juni 2009 selskapet Daimyo Rindi Energi AS (DRE) konsesjon for å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Gjøvik kommune. Samtidig avslo NVE konkurrerende konsesjonssøknad fra Eidsiva Bioenergi AS i omtrent samme område. Vedtaket ble påklaget til Olje- og energidepartementet av Eidsiva Bioenergi. Eidsiva Bioenergi ba om at NVEs vedtak ble gitt oppsettende virkning. Departementet fant at vilkårene i forvaltningsloven for å  gi vedtaket oppsettende virkning var tilstede, og anmodningen fra Eidsiva ble derfor imøtekommet. Dette ble gjort for å unngå at det ble igangsatt bygging før klagesaken var ferdig behandlet.

I april 2010 trakk DRE sin konsesjonssøknad og forutsatte at fjernvarmekonsesjonen på Gjøvik ble tildelt Eidsiva. I en pressemelding 15.april 2010 opplyser selskapet at konsesjonssøknaden er trukket, og at selskapet har inngått samarbeid med Eidsiva Bioenergi ved å sammenføre sine fjernvarmeprosjekter på Gjøvik gjennom en overdragelse av DRE til Eidsiva.

For OED gjenstod Eidsiva derfor som eneste reelle gjenværende søker. Eidsivas prosjekt ble grundig utredet og vurdert av NVE da DRE fikk sin konsesjon. Etter NVEs vurdering er fordelene ved Eidsivas prosjekt større enn ulempene og ansett som samfunnsmessig rasjonelt.

På den bakgrunn fant OED grunnlag for å fatte nytt vedtak i saken i tråd med energiloven. OED la vekt på at anlegget vil bidra til å utnytte viktige avfallsressurser til energigjenvinning, og at det på sikt er ment å være et pionèranlegg i Norge ved å ta i bruk skogsavfall som brensel. OED kunne ikke se noen avgjørende momenter som talte mot at dette prosjektet kunne gis konsesjon. I medhold av departementets vedtak 10. juni 2010, utferdiget NVE anleggskonsesjon etter energiloven 25. juni 2010.