Forum for offentlige anskaffelser

Oppfylte ikke veiledningsplikten under forhandlingene

Nyhet   •   des 06, 2013 17:12 CET

Prisen er noe lav, sa oppdragsgiveren i første forhandlingsmøte, og tilbyderen økte den derfor. I forhandlingsmøte nr. 2 ble ikke pris kommentert fra oppdragsgiverens side, trass i at tilbyderen som økte prisen, nå sto i fare for å tape hele konkurransen. Det var nemlig to andre tilbydere som dermed lå best an på pris. KOFAs dom var klar: Oppdragsgiveren oppfylte ikke sin veiledningsplikt etter forskriften. NAV Tiltak Rogaland kunngjorde i mai i år en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av arbeidsmarkedstiltaket "Oppfølging til arbeid". Anskaffelsens verdi var i kunngjøringen angitt til mellom 10- og 30 millioner kroner. 

I klagen var det bl.a. hevdet at oppdragsgiveren hadde brutt kravet til god forretningsskikk ved ikke å føre reelle forhandlinger med klageren. Det ble KOFA-sak 2013/113.
Plikt til reelle forhandlinger
Av forskriften følger det at forhandlingene skal skje i samsvar med de alminnelige regler, blant disse kravene til likebehandling og god forretningsskikk. I dette ligger, skriver klagenemnda, det at oppdragsgiveren har en plikt til å føre reelle forhandlinger med leverandørene. Av dette kan det ikke utledes noen plikt for oppdragsgiveren til å påpeke alle sider av leverandørenes tilbud som kan forbedres. Nemnda har likevel tidligere kommet til at det kan foreligge plikt til å påpeke et forhold dersom det vil bli tillagt vesentlig eller avgjørende betydning i den etterfølgende tildelingsevalueringen. I sak 2012/47 uttaler KOFA f.eks. at oppdragsgiveren kan ha "plikt til å påpeke et forhold som i den etterfølgende tildelingsevaluering har vært av betydning i disfavør av klager, spesielt når klager og valgte leverandør ellers ligger svært likt og forholdet dermed kan bli utslagsgivende". 
Partene i nærværende sak var uenige om nøyaktig hva som ble sagt i relasjon til pris i det første forhandlingsmøtet. Det er imidlertid enighet om at NAV Rogaland påpekte at klagerens pris var noe lav, noe som resulterte i at klageren økte sin pris. Dessuten er partene enig om at klageren i dette møtet fremhevet at det var viktig for klageren å levere en god pris for ikke å tape anbudet. Pris synes ikke å ha vært tema i forhandlingsmøte nummer to, utover at oppdragsgiveren bekreftet at prisen kunne endres dersom det var nødvendig. 

Les mer... http://foa.no/blog/files/6b836f5bae3d588dd2b2112731d41146-475.html#.UqH3GJFNNbw