Norsk Helseinformatikk

Overgrep på norske sykehjem

Nyhet   •   jan 13, 2016 09:53 CET

http://nhi.no/forside/overgrep-pa-norske-sykehjem-47327.html

Midt på natten våknet han av at mannen han delte rom med slo han hardt i ansiktet. Selv ble han liggende våken, lenge etter at overgriperen hadde sovnet.

Av: Merethe Kvam, journalist. Godkjent av medisinsk redaktør.

Det skjedde med en bekjent av meg. Han hadde nylig måttet flytte fra det store, romslige murhuset han selv hadde bygget, og inn på et tomannsrom i et sykehjem. Det ble for vanskelig å bo hjemme, men det føltes ikke trygt å sove på rom med en annen som plutselig sto opp om natten for å slå. Sykehjemsledelsen gjorde ingenting - det var tross alt en engangshendelse, påpekte de.

Ifølge temarapporten Menneskerettigheter i Norske sykehjem1 bor det omtrent 41 000 mennesker i sykehjem i Norge. Det antas at omtrent 80 prosent av disse har demens, og at ca. 70 prosent har psykiske lidelser.

Les også: Mange eldre blir utsatt for vold

Underutforsket

Wenche K. MalmedalZoom

Foto: HiST

Ifølge rapporten kan store mangler i omsorgen i sykehjem i seg selv utgjøre nedverdigende behandling. Flere kilder dokumenterer at forsømmelse i helsetilbudet ved norske sykehjem ikke er uvanlig. Det kan dreie seg om å unnlate å skifte på pasienter som har behov for det, forsømt munnstell, forsinket pleie lenger enn nødvendig og utilstrekkelig behandling av sår og skader.

- Vold mot eldre er underutforsket. I mange år har vi innledet artikler med å skrive at vi fortsatt er i startfasen, men slik er det fordi vi er så få på verdensbasis som jobber med det, sier Wenche Karin Malmedal. Hun har forsket på overgrep og krenkelser hos sykehjemspasienter i over 20 år og er førsteamanuensis ved Fakultetet for helse- og sosialvitenskap, NTNU. Hovedfagsoppgaven til Malmedal gikk ut på å intervjue sykehjemsansatte om egne og kollegaers overgrep og krenkelser mot pasienter.

- Alle hadde eksempler fra sin praksis på det de mente var overgrep og krenkelser. Det kunne være latterliggjøring, kjeft, trusler om straff, trusler om å ta fra pasienten ringeklokken til vaktrommet, eller mat. Flere beskrev basketak med pasienter som var uvillige til stell og vask, og de fortalte om pasienter som ble dopet ned og medisinert fordi de var plagsomme. Hovedkonklusjonen min den gang var at det handlet lite om dårlig tid, og mer om holdninger blant ansatte og dårlig lederskap, sier Malmedal.

Fjernet spørsmål om seksuelle overgrep

Malmedal fortsatte å utforske temaet i den påfølgende doktorgradsstudien som ble avlagt i 20132, men spørsmål om seksuelle overgrep mot sykehjemspasienter tok hun ut på grunn av de sterke reaksjonene hun fikk hos en tidlig testgruppe.

- Jeg ble anbefalt å fjerne det for å få en brukbar svarprosent, sier Malmedal.

Sammen med to studenter har hun senere gjennomført en egen studie om seksuelle overgrep i sykehjem.

- Dersom du tenker bredt på overgrep, så forekommer det hele tiden på norske sykehjem. Kan man si at noe er mer alvorlig enn noe annet? Er det å bli oversett en liten ting sammenlignet med det å bli slått? Det er det umulig å svare på. Det hyppigst forekommende er psykiske overgrep og forsømmelse. Det forekommer minst seksuelle overgrep. At man ikke greier å sikre tryggheten til en beboer, er et overgrep i seg selv, sier Malmedal.

De eldste ansatte varsler minst

overgrepZoom

Det er de sykeste, de mest pleietrengende og de med kognitiv svikt som er mest utsatt for overgrep.

- Konflikter mellom ansatt og beboer, og aggresjon hos beboer, slo også veldig ut. Hvis vi ser på enkelthendelser som meldes som avvik, gjelder dette oftest tilfeller der en medpasient har vært aggressiv. Det finnes ikke entydige analyser for risikofaktorer hos ansatte, men stress og utbrenthet kan være risikofaktorer. Et funn overrasket meg: De eldste ansatte pekte seg ut som en gruppe som var mer tilbakeholdne til å varsle om negative hendelser enn andre. De var også mest engstelige for sanksjoner, og trodde ikke at det å varsle ville føre til noen forandring, sier Malmedal.

På spørsmål om hva de sykehjemsansatte selv trodde var årsaken til overgrepene, oppga de faktorer som ledelse, travelhet og karakteristika ved beboere og personale. Dette kunne være at beboeren var vanskelig, aggressiv, eller ikke-samarbeidsvillig. Om faktorer hos ansatte ble det nevnt utålmodighet, utbrenthet, at de ikke var egnet til den type arbeid, og lite kompetanse. Bortsett fra travelhet mente de altså at det var noe med beboeren eller den ansatte, sier Malmedal.

Er det overgrep når du ikke vet hva du gjør?

Hvordan jobber man på norske sykehjem i dag for å avdekke overgrep?

- Det vet jeg ikke. De har et avvikssystem for å melde inn avvik, og jeg tror noen av de grove overgrepene kommer frem. Mange andre hendelser tror jeg ikke de tenker over at er overgrep. Som det å forsømme munnstell eller å overse en beboer. De fleste varsler dersom de oppdager alvorlige overgrep. Det er alle de andre tilfellene som bekymrer meg mer. Det blir kanskje ikke sett på som så alvorlig. Jeg skulle ønske det kunne komme noen sjekkpunkter for vold og overgrep i norske sykehjem. Når ansatte ved et sykehjem får hakeslipp ved tanken på at eldre sykehjemsbeboere kan bli utsatt for seksuelle overgrep, ser de heller ikke etter muligheter for at det kan skje, sier Malmedal.

Medbeboere står bak mange overgrep - dette kan man blant annet se på avviksmeldinger.

- Det kan være rapporter fra ansatte om beboere som går til fysisk angrep på andre, eller som står bak seksuelle overgrep. Ofte gjelder dette personer som er demente. Er det overgrep når du ikke vet hva du gjør? Jeg tror de færreste overgrep er gjort "med vilje". Hensikten er ikke å skade, men det er det som er konsekvensen, sier Malmedal.

Mobbing

SykehjemZoom

Mobbing av beboere, nedlatende omtale foran andre, å overse en beboer eller snakke respektløst til en beboer er ikke uvanlige hendelser på norske sykehjem.

- Det snakkes lite om mobbing på sykehjem. De som bor der, mobber også hverandre. De som ikke er demente, mobber de som er det. Egentlig er det ganske lett å forstå at det kan skje. Dersom du bor på en blandet avdeling, gjøres det gjerne for å ta avstand fra det du ikke identifiserer deg med. Men det er institusjonens ansvar å sørge for at det er et trygt sted å være, sier Malmedal.

Ofte er det den som blir utsatt for overgrep, som flyttes.

- En sykepleier fortalte meg om en beboer som ble utsatt for overgrep av en medpasient. Denne pasienten var skrøpelig og sengeliggende. For å hindre nye overgrep, ble døra til offeret låst, sier Malmedal.

Tvang og overgrep

En viss grad av tvang kan noen ganger være nødvendig.

- Ifølge loven skal dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det skal fattes vedtak som skal følges. I noen tilfeller kan det være nødvendig for å beskytte personen selv og andre. Hvis personen er bevisst, vil vedkommende oppfatte det som et overgrep. Da må den som gjennomfører tiltakene, være bevisst på at det er slik det oppleves, og signalisere til beboeren at man er klar over det. Det skal kjennes litt i magen når du utøver tvang. Det er en stor inngripen i den andres liv, sier Malmedal.

Store forandringer

omsorgZoom

I løpet av de årene Malmedal har forsket på overgrep i norske sykehjem, har hun sett store forandringer på mange områder.

- I dag er det en helt annen åpenhet enn det var for 20 år siden. Det finnes mange eksempler på sykehjem som jobber hardt for å forsterke identiteten til de gamle, og mange som har prosjekter om tvang og om ernæring. Men når jeg snakker om overgrep på sykehjem, så kjenner ansatte og personale seg igjen i det også. Det er et tema som må tas opp til stadighet. Jeg har tro på å jobbe systematisk og aktivt på arbeidsplassen for å avdekke og redusere overgrepene, sier Malmedal.

Vil du vite mer? Vern for eldre er en organisasjon som hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Der finner du blant annet nasjonal kontakttelefon og e-læringskurs om overgrep mot eldre i institusjon og overgrep mot eldre som fortsatt bor i eget hjem. Du finner nettsidene deres her.