Kystverket

Presiseringer om slepeberedskap i Nord-Norge

Nyhet   •   des 10, 2009 09:53 CET

Slepeberedskapstjenesten for Nord-Norge består i patruljering/beredskap ut til etablerte trafikkseparasjonssoner i internasjonalt farvann. Slepefartøyene dirigeres fra Kystverkets maritime trafikksentral i Vardø i henhold til risikobilde. Det styrende for tjenesten er trafikken med oljetankere til og fra Russland i Norskehavet og Barentshavet.

Kystverket har fått flere henvendelser og omtale i forbindelse med inngåelse av nye kontrakter for denne tjenesten. Det sentrale temaet har vært rederienes bruk av utenlandsk mannskap og hvilke vilkår som gjelder for disse.

Kystverket registrerer at henvendelse og kritikk som framsettes tildels baserer seg på feil informasjon. Kystverket ønsker med dette å bringe fram den korrekte informasjon som ligger til grunn for anskaffelsene tilknyttet den nasjonale slepebåtberedskapen.

Kystverket lyste ut to kontrakter for slepeberedskap i Nord-Norge den 14. september 2009, på henholdsvis 12 og seks måneder. Den ene kontrakten for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010, og den andre kontrakten for perioden 01.april 2010 til 30. september 2010.

Anskaffelsene er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr 69, og forskrift om offentlig anskaffelser av 7. april 2006. Anskaffelsene gjelder en uprioritert tjeneste, og prosedyren for konkurranse med forhandling er fulgt.

Fristen for å levere tilbud ble satt til 05. oktober 2009, klokken 12:00 for begge kontraktene. Ved fristens utløp var det for kontrakt A kommet inn tilbud fra 13 rederier, hvorav tre tilbydere var fartøyer med norsk flagg. For kontrakt B kom det inn tilbud fra ni rederi - ingen fartøyer med Norsk flagg.

Kystverket gjennomførte forhandlinger 21. og 22. oktober. 26. oktober ble alle interessenter informert om at Kystverket hadde til hensikt å inngå kontrakt med Nor Supply Offshore AS for kontrakt A, og Oceanlink Supply Ltd for kontrakt B.

Kystverket mottok ingen innsigelser fra deltakende rederier før, under eller etter forhandlingene - hverken på gjennomføring av konkurransen eller på krav stilt i utlysningen. Innsigelsene er kommet etter 26. oktober fra ett rederi, og denne innsigelsen vil bli behandlet av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KoFa).

Kystverket skrev kontrakt med Nor Supply Offshore AS og Oceanlink Supply Ltd 27. november 2009. Kystverket har ikke kontrakt med Troms Offshore, som er underleverandør for begge leverandørene. De valgte rederiene vil bemanne skipene med mannskap fra EØS-området.

Kystverket har de siste årene hatt flere anbudskonkurranser for deltagelse i slepeberedskapen, og erfaringene er at det er veldig liten interesse for å levere tilbud. For utlysningen i 2008 kom det ikke inn noen tilbud på en seksmånederskontrakt med seks måneders opsjon som tilfredstilte kravene til slepeberedskapsfartøy. Dette resulterte i at Kystverket måtte gjennomføre en fornyet utlysning, som førte til at kun to rederier var villig til å levere tilbud. Kystverket tildelte Oceanlink Supply Ltd denne kontrakten.

Alle utlysningene er publisert i Database for offentlige innkjøp (DOFFIN), og Kystverket har i tillegg sendt informasjon direkte til en rekke rederier og meglere for å få en så bred deltakelse som mulig.

På bakgrunn av disse erfaringene, og fordi Kystverket i 2008 stod i fare for å ikke å kunne løse sitt oppdrag med å opprettholde slepeberedskapen utenfor kysten av Nord Norge, ble konkurransegrunnlaget gjennomgått med tanke på forenkling av konkurransen, og fokusering på absolutte minimumskrav til tjenesten. Målsettingen med denne gjennomgangen var å gjøre tjenesten mer attraktiv for flere leverandører slik at man unngikk en situasjon som i 2008, der svært få leverandører i markedet leverte tilbud.

Kystverket vil fra 1. januar 2010 ha fire fartøyer i slepeberedskap langs kysten: Tre utenfor Nord-Norge og ett på Sørlandet. Av disse vil to fartøyer føre norsk flagg, ett vil føre Bahamas-flagg og ett vil føre Panama-flagg.

Kystverket kan ikke stille nasjonalitetskrav til leverandør, fartøy eller mannskap i henhold til lov og forskrift om offentlig anskaffelse. Det er stilt krav til at leverandøren skal følge gjeldende regelverk, blant annet angående lønns- og arbeidsforhold. Dette er fartøy som skal operere både i norsk og internasjonalt farvann. I den grad det slås fast at norske tariffer skal gjelde for denne type fartøy, vil leverandøren være forpliktet til å følge dette.

For yterligere informasjon:
Regiondirektør Frode Kjersem
Kystverket Troms og Finnmark.
Tlf: 416 58 780