Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Raskere bosetting av flyktninger

Nyhet   •   feb 01, 2011 15:40 CET

Forslaget tar primært sikte på å få kommunene til frivillig å ta et større ansvar, slik at bosettingen går raskere.

Dersom kommunene ikke blir enige seg imellom, eller flyktningene ikke blir bosatt innen fastsatte tidsmål, foreslår departementet at fylkesmannen gis rett til å tilvise flyktninger til kommunene.

- Vi ønsker med dette å sikre at alle flyktninger som har fått opphold i Norge raskt kommer ut i en kommune og kan begynne i arbeid eller kvalifisering og på skole. Dette gjelder særlig barn som er alene og mennesker med særskilte behov, sier konstituert barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland.

Dagens bosettingsordning gjør at for mange flyktninger må vente lenge på å bli bosatt i en kommune etter å ha fått vedtak om opphold. I 2010 ble bare 16 prosent av enslige flyktningbarn bosatt innen målet på 3 måneder.

Det har lenge vært vanskelig å nå målet om rask bosetting. Dette er bakgrunnen for at departementet sender nå på høring et forslag til endring av boset¬tingsordningen for flyktninger.


- Bosettingsordningen vil i stor grad være som før, i all hovedsak frivillig. Kommunene får de samme økonomiske rammer som tidligere. Men vi kan ikke akseptere at enkelte personer som skal bli i Norge, skal sitte uforsvarlig lang tid på vent i mottak, understreker Aasland.

Forslaget til endring sendes i dag på bred høring til alle landets kommuner og andre instanser.

Høringsbrevet kan du lese her.

Vedlegg til høringsbrev, fra Hovedstyremøte i KS

Høringsinstanser