Tannreiser®

Refusjonsordningen?

Nyhet   •   okt 06, 2010 13:20 CEST

Vi får daglig spørsmål om refusjon fra det offentlige (NAV) for behandling som er gjort ved Kreativ Dental. Derfor har vi laget denne bloggen for om mulig å fortelle noe mer. Egentlig er refusjon og særfradrag på ligningen to blad i samme sak.

Her følger en liten oppdatering siden sist.

Slik vi skrev tidligere har Regjeringen vedtatt en refusjonsordning som skal gjelde blant annet for tannbehandling som utføres i et annet EØS-land. Dette vedtaket er godkjent i Stortinget og saken ligger nå i Helse- og Omsorgsdepartementet - HOD for iverksettelse.

HOD har iutarbeidet et forslag til forskrifter. Denne våren 2010 sendt ut til høring med høringsfrist 15. august 2010.

Hvis du følger denne linken kan du se at saken er under arbeid, - det vil si at den ikke er ferdig behandlet enda. Her kan du les alt om høringen, høringsbrev, høringsinstanser og høringsuttalelser. Et annet sted sier HOD at ordningen blir iverksatt tidligst i løpet av 2010.

Vi sendte  en forespørsel til HOD i januar 2010 med spørsmål om hvordan den nye ordningen blir. Vi fikk svar den 16.03.2010 som du kan lese her.

Nedenfor kan du lese det vi tidligere har skrevet om den nye refusjonsordningen.

Først litt om behandlingen i Stortinget og Regjeringen.

Klikk på denne linken  for å følge hele saken helt fra lovforslaget til komitebehandling i Stortinget, til debatt og vedtak i Odelstinget og lagtinget, og til slutt Regjeringens endelige sanksjon den 19. juni 2009.

Lovvedtaket gjelder endringer til Folketrygdlovens § 5-23 a. Det er altså denne endringen som åpner for refusjon av tannbehandling utenfor Norge, men innenfor EØS-området.
I § 5-23 a pkt VI står det følgende:

 • Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette de enkelte bestemmelsene i kraft til ulik tid.
 • Refusjon kan gis for helsehjelp mottatt inntil tre år før ikrafttredelsestidspunktet. Krav som gjelder helsehjelp mottatt før ikrafttredelsen, må være fremsatt innen seks måneder etter ikrafttredelsestidspunktet.
 • Dette betyr at lovendringen ikke er satt i verk enda, men det ligger en "sikkerhetsventil" i loven om 3 års tilbakevirkende kraft.

  Hvor ligger saken nå?

  Hvis du klikker på denne linken vil du se at Saken er kommet til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som skal sørge for at den blir gjennomført.

  Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med å etablere en ny refusjonsordning for hjelp hos lege, fysioterapeut, psykolog, tannlege, kiropraktor og liknende i andre EØS-land. Refusjon vil i hovedsak være aktuelt for behandling utenfor sykehus. Refusjon gis bare for helsehjelp pasienten ville fått på det offentliges bekostning i Norge. For tannbehandling gjort i et annet EØS-land  gjelder det at du vil kunne refusjon på like vilkår med den refusjonen som gis for behandling utført i Norge.

  Ordningen er altså ikke trådt i kraft ennå, og vil tre i kraft tidligst i løpet av 2010 iflg. HOD. Vi har sendt en forespørsel til departementet med spørsmål om hvor langt saksbehandlingen er kommet. Av forarbeidene til lovendringen forstår vi at det må utarbeides en ny forskrift til Folketrygdslovens § 5-23a. Videre må det etableres et byråkrati (kontor) i Helsedirektoratet som skal ta seg av "utenlandssakene". I dagens ordning med refusjon for behandling hjemme, er det tannlegen som er saksbehandler for NAV og tannlegen får refusjonen utbetalt fra NAV, mens pasienten betaler en egenandel.

  Når ordningen trer i kraft vil det i en periode på seks måneder være mulig å fremme refusjonskrav for helsehjelp mottatt i andre EØS-land i løpet av de siste tre årene før ikrafttredelsestidspunktet.

  Sørg for å motta og oppbevare dokumentasjon for hva slags helsehjelp du har fått og hva du har betalt dersom det kan være aktuelt for deg å søke refusjon.

  Hvilken behandling er berettiget til refusjon?

  Dette vil du finne i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom. Dette er dagens forskrift for behandling gjort hjemme i Norge. Det vil sannsynligvis bli utarbeidet en tilsvarende forskrift for behandling utenfor Norge i EØS-området, eller at denne forskriften blir tilpasset lovendringen som er omtalt ovenfor.

  Man får altså ikke refusjon for all tannbehandling, men kun behandling til visse definerte tannsykdommer. I forskriften er det en liste på 14 punkter hvor behandling for periodontitt (pkt. 6) vil være den mest aktuelle for de som reiser til Kreativ Dental i Budapest. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (pkt. 11), for eksempel amalgamutskifting kan også være aktuelt.

  1. Sjelden medisinsk tilstand
2. Leppe-kjeve-ganespalte
3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen forøvrig
4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander
5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
6. Periodontitt
7. Tannutviklingsforstyrrelser
8. Bittanomalier
9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
10. Hyposalivasjon
11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
14. Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt
funksjonsevne

  Hvor mye vil du kunne få i refusjon?

  Refusjonstakstene finnes i HOD's Rundskriv I-2/2009 B som omhandler "Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling".

  Eksempel:
Etter ovennevnte rundskriv kan du få en refusjon på kr. 11 000 for en tann på implantat. Når du da vet at en tann på implantat koster kr 8 740 hos Kreativ Dental, så vil egenandelen din bli kr. 0. Tilsvarende vil gjelde for andre behandlinger der prisen hos Kreativ Dental er lavere enn refusjonen fra Folketrygden. Med andre ord kan du få gratis tannbehandling i visse tilfeller der du får refusjon.

  Hva med skattefradrag?

  Du kan få særfradrag på ligningen din i henhold til Skattelovens § 6-83 for behandling av de samme sykdommene som gir refusjon, se de 14 punktene ovenfor. Behandlingen må overstige kr. 9 180 (2009).
Se ellers Skattetatens redegjørelse/presisering om "Særfradrag - kostnader til tannbehandling". Denne presiseringen kom etter at Tannreiser tok opp saken med Skattedirektoratet. Se Skattedirektorattets brev av 7. desember 2009 til Tannreiser.

  Refusjonsordningen: http://www.tannreiser.no/index.php?option=com_content&view=article&id=95:hvor-langt-er-refusjonsordningen-kommet&catid=33:tannbloggen&Itemid=273