Finansdepartementet Norge

Regler om fradrag i uførepensjon

Nyhet   •   feb 22, 2010 22:39 CET

Finansdepartementet har fastsatt utfyllende bestemmelser om fradrag i uførepensjon fra tjenestepensjonsordning i privat sektor ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger. Avkortingen bidrar til at den ansatte beholder arbeidsincentiver ved mottak av arbeidsavklaringspenger, og bidrar til større grad av likebehandling med ansatte som mottar offentlig tjenestepensjon.

Forskriftsbestemmelsene om fradrag i uførepensjonen trer i kraft 1. mars 2010, altså fra samme dato som den nye ytelsen «arbeidsavklaringspenger» innføres i folketrygden. Personer som har fått innvilget tidsbegrenset uførestønad før 1. mars 2010 omfattes ikke av disse nye fradragsreglene.

Reglene innebærer at det skal gjøres fradrag i uførepensjon fra tjenestepensjonsordning i privat sektor ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger dersom samlet ytelse (summen av arbeidsavklaringspenger og uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen) før slikt fradrag overstiger 70 prosent av lønn. Fradragsreglene gjelder kun ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger, og kommer ikke til anvendelse for personer som får utbetalt uførepensjon fra folketrygden. Fradraget som ikke utbetales medlemmet, skal tilføres pensjonsordningens premiefond.

Det er gitt en overgangsregel slik at forsikringsselskapene må utbetale uførepensjon (etter lov om foretakspensjon og forskriftsbestemmelsene om fradrag i uførepensjon ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger) for månedene mars-juni 2010 innen 1. juli 2010.

Se forskriften for mer informasjon.