Landbruks- og matdepartementet

Rypejakt- vekslende forhold

Nyhet   •   sep 21, 2010 09:32 CEST

Interessen for rypejakt har de siste årene holdt seg stabil, men Statskog melder likevel om større oppslutning i år enn i 2009. Tilbakemeldinger viser spesielt gode forhold i  Njardarheim i Sirdal og områdene i Nord-Trøndelag. Det meldes også om brukbare forhold for skogsfugl på Østlandet.

Tilbakemeldinger - landet rundt

Troms
Veldig varierende meldinger. Takstresultatene ser ut til å stemme og de viste et dårlig år i indre og nordlige deler av Troms. Det ser ut til å være noe bedre med fugl, og særlig fjellrype i sørlige deler av Troms og nord i Nordland. Oppsynet melder om mange jegere ute i terrenget, særlig i sør.

Nordland
Statskog har langt på vei fått bekreftet meldingene om et magert rypeår nord for Saltfjellet. Oppgang syd i fylket, men med store lokale variasjoner.


Interessen for rypejakt har de siste årene holdt seg stabil, men det er likevel om større oppslutning i år enn i 2009. Foto: Istockphoto.com

Trøndelag
En viss oppgang, særlig nord i fylket. Også her er det store variasjoner, men bildet er noe bedre enn lenger nord, med til dels store kull.

Østlandet
Oppgang fra i fjor og særlig på skogsfugl. Det ser ut som økningen på skogsfugl er størst på orrfugl, noe mindre på storfugl.

Sørlandet
Statskog har fått bekreftet oppgangen på flere av sine terreng, særlig Njardarheim og Gjerstadskogene kan vise til en oppgang i år. Mye skyldes en god kyllingproduksjon.

Vestlandet/Møre
Få tilbakemeldinger så langt, og derfor vanskelig å si noe om forholdene.

Statskog er Norges største grunneier og står som eier av ca en femdel av landets areal. Eiendommene drives, forvaltes og utvikles av Statskog SF eller i samarbeid med andre. I tillegg til å forvalte skogen, utvikler Statskog områder for hytteutbygging og festetomter, tilbyr jakt- og fiskemuligheter og sikrer allmennhetens rettigheter på statens grunn.

Forsideblide: Rype. Foto: Istockphoto.com