Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa: Ny Nasjonal transportplan 2014–2023: Ønskjer innspel og medverknad frå mange

Nyhet   •   feb 18, 2010 17:03 CET

- Eg ønskjer å styrkja den politiske dialogen i arbeidet med ny Nasjonal transportplan for perioden 2014–2023, slik at avgjersler og løysingar blir så godt forankra som mogeleg, særleg på regionalt og lokalt hald. Arbeidet skal skje i ein open prosess, med god kontakt mellom Samferdselsdepartementet, Avinor, dei statlege transportetatane og andre statlege og lokale styresmakter.

- Ein representant for fylkesrådmannskollegiet skal vera med i den styringsgruppa som transportetatane og Avinor har oppretta for arbeidet med planen. I tillegg skal det leggjast godt til rette for innspel frå næringsliv, brukar-  og interesseorganisasjonar.

Dette seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i samband med at Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet no har lagt fram retningsliner for arbeid med ei ny  stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2014–2023, med sikte at meldinga skal leggjast fram tidleg i 2013.

- I grove trekk vil det bli lagt opp til å vidareføre gjeldande Nasjonal transportplan for 2010–2019, men den nye planen skal òg fanga opp nye utviklingstrekk, mellom anna dei store utfordringane som gjeld utslepp av klimagassar frå transportsektoren.

- Regjeringa vil sikra eit godt transporttilbod for folk og næringsliv i heile landet og auka satsinga på samferdsel, slik at tiltaka i Nasjonal transportplan blir gjennomførte og måla blir nådde. Vi vil rusta opp infrastrukturen i transportnettet – for å gjera kvardagen enklare for folk og for å betra miljøet, fremja regional utvikling og gjera samfunnet meir inkluderande og tilgjengeleg for alle, seier samferdselsministeren.

Fleire opplysningar – sjå: