Arbeidsdepartementet

Seminar om handel og arbeidstakerrettigheter

Nyhet   •   feb 10, 2010 16:45 CET

Regjeringen følger opp strategien for å styrke arbeidstakerrettigheter globalt med å rette søkelyset mot handelspolitikk og arbeidstakerrettigheter.

Et faglig godt grunnlag for framtidige beslutninger om forholdet mellom handelspolitikken og styrking av arbeidstakerrettigheter er viktig for regjeringens arbeid med å videreutvikle og konkretisere sjupunktsstrategien for anstendige arbeidsvilkår globalt. På et seminar arrangert av Arbeidsdepartementet i samarbeid med ILO-komiteen 9. februar, ble det lagt et godt grunnlag for arbeidet med disse problemstillingene.

Seminaret var et viktig steg videre i arbeidet med oppfølgingen av regjeringens strategi for et anstendig arbeidsliv. I strategiens pkt. 4, heter det at Norge skal være en pådriver for å fremme betydningen av anstendige arbeidsvilkår (”Decent Work”) også i handelspolitikken, herunder i bilaterale avtaler og i avtaler mellom flere land og regioner.


– Regjeringens politikk i nye WTO-forhandlinger er å fokusere på klare mål for anstendig arbeid, sa statssekretær Jan-Erik Støstad på seminaret.

 

Rettferdig handelspolitikk

Internasjonal handel bidrar til verdiskapning. I handelspolitikken har Norge sterke interesser og et ønske om å fremme en mest mulig rettferdig internasjonal handelspolitikk. Regjeringen har i sin nye plattform (Soria Moria 2) sagt at den vil arbeide for å fremme et internasjonalt handelsregime hvor hensyn til miljø, faglige og sosiale rettigheter, matsikkerhet og utvikling i fattige land skal tillegges stor vekt. I Soria Moria 2 understreker regjeringen også at den vil prioritere arbeidet med å forhandle fram handelsavtaler som trygger verdiskapning i Norge og ivaretar hensynet til velferd, miljø og arbeidstakerrettigheter, samt at regjeringen vil prioritere det pågående arbeidet i EFTA om utvikling av bestemmelser om miljø og arbeidstakerrettigheter i framtidige handelsavtaler.

–Det finnes flere gode argumenter for å knytte arbeidstakerrettigheter til handel, blant annet at en rettferdig globalisering forutsetter at arbeidstakere i alle land får ivaretatt grunnleggende rettigheter og får sin del av den globale verdiskapning. Hvis man ikke lykkes med dette, vil motkreftene til globalisering med rette vokse seg store, sa Støstad i sin innledning på seminaret.

 

Arbeidstakerrettigheter er viktige

Likevel finnes det, særlig i internasjonale fora, en utstrakt frykt for at arbeidstakerrettigheter representerer skjult proteksjonisme, og dette må man ta på alvor når temaet diskuteres.

Norge har i minst 15 år arbeidet for å få anstendig arbeid på dagsorden i GATT/WTO. Det har hittil ikke lyktes og mandatet for den pågående runden (Doha-runden) inneholder ikke anstendig arbeid.

– Fra regjeringens side er den viktigste oppgaven nå å jobbe for at Doha-runden avsluttes, ved at det ferdigforhandles en ny WTO-avtale som sikrer norske interesser og gir utviklingslandene bedre adgang til verdenshandelen. Regjeringens politikk i nye forhandlinger er å fokusere på klare mål for anstendig arbeid, sier statssekretæren.

Utfordringen er i mange sammenhenger å forene ulike interesser slik at landene kan opptre mer samstemte i nasjonale og internasjonale fora. Noe av problemet er også at stater opptrer ulikt i de forskjellige fora. Fram til arbeidstakerrettigheter blir en del av WTO-rammeverket er det av stor betydning at det er bedre samsvar mellom ILOs og WTOs arbeid. Dette har Norge støttet og vil fortsette å bidra til.

 

Seminar om virkemidler

Til å belyse disse vanskelige og kontroversielle spørsmålene hadde Arbeidsdepartementet invitert innledere fra Initiativ for etisk handel, fra ILO, fra WTO og fra Nærings- og handelsdepartementet. I tillegg bidro ILO-komiteens medlemmer med innlegg og kommentarer, se program fra seminaret her.

Diskusjonene på seminaret gikk ikke så mye på målet, en rettferdig globalisering basert på anstendig arbeid, men på virkemidlene. Representanter fra arbeidsgiversiden la vekt på at sosiale hensyn best ivaretas gjennom konkrete prosjekter og godt CSR-arbeid fra den delen av næringslivet som driver virksomhet i eller med land med svakere utviklede arbeidstakerrettigheter. Det vil si at virksomheter ivaretar sitt samfunnsansvar ved å integrere sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift. Representanter fra arbeidstakersiden mente på sin side at vi bør ha både og, både konkrete prosjekter basert på CSR-prinsipper, og forpliktende bestemmelser i handelsavtaler.

De fleste innlederne trakk samtidig fram viktigheten av å bygge opp institusjoner og systemer for å implementer og kontrollere at lovverk om arbeidstakerrettigheter og helse, miljø og sikkerhet ivaretas, som f.eks. Arbeidstilsyn og Arbeidsdomstoler.

 

Fakta

Regjeringens strategi for et anstendig arbeidsliv ble lansert i september 2008 og skal samordne og styrke Norges innsats for arbeidstakerrettigheter globalt. Strategien er inspirert av og har sitt grunnlag i ILOs globale ”Decent Work Agenda”. Strategien er konkretisert og utviklet i samarbeid med partene i den norske ILO-komiteen.

ILO-komiteen er et samarbeids- og rådgivende organ for Arbeidsdepartementet i saker som har betydning for Norges forhold til ILO. Komiteen har medlemmer fra alle de store arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og fra Utenriksdepartementet og Arbeidstilsynet. Komiteen ledes av Arbeidsdepartementet.