Landbruks- og matdepartementet

Sikrer bedre markedsadgang for reinkjøtt

Nyhet   •   sep 21, 2010 09:27 CEST

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten har gjennomført ekstraordinære forhandlinger, og kom til enighet den 20. september om en tilleggsprotokoll til Reindriftsavtalen 2010/2011 for å bedre markedssituasjonen for reinkjøtt.

- Jeg er meget fornøyd med at avtalepartene raskt har blitt enige om ekstraordinære tiltak for å legge til rette for økt slakting og omsetning av rein fra Finnmark, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Bakgrunnen for de ekstraordinære forhandlingene er den vanskelige markedssituasjonen for reinkjøtt i Finnmark. Med utgangspunkt i denne situasjonen har avtalepartene blitt enige om å gjennomføre flere tiltak for å legge til rette for økt slakting og omsetning av rein inneværende høst. Avtalepartene er blitt enige om følgende tre tiltak:

  • Etablering av ekstraordinært frakttilskudd
  • Avtale med Nortura om oppkjøp av 200 tonn hele slakt, samt 120 tonn småkjøtt og finnbiff
  • Styrke satsingsområder over VSP-rein for økt slakting og omsetning av reinkjøtt.

For å sikre og øke uttaket av rein i Finnmark, er avtalepartene enige om å etablere et ekstraordinært frakttilskudd som skal bidra til å dekke kostnader for frakt av reinskrott fra slakteri til videreforedlingsanlegg sør for Finnmark. Rein fra samtlige distrikter med vinterbeiter i Finnmark kommer inn under ordningen. Ordningen reguleres gjennom egen forskrift, og blir å gjelde fram til 31.3.2011.

For ytterligere å stimulere til økt slakting av rein i Finnmark er avtalepartene enige om å inngå avtale med Nortura om oppkjøp av 200 tonn hele slakt, samt 120 tonn småkjøtt og finnbiff. For å sikre at flere slakterier gis anledning til å komme inn under ordningen har avtalepartene konkretisert hvilke slakterier som omfattes av ordningen, samt foretatt en nærmere fordeling av reguleringsmengden. Nortura vil bli gitt adgang til oppkjøp fra slakteriene fram til 31.12.2010.

Med bakgrunn i dagens markedssituasjon vil avtalepartene gi føringer til Innovasjon Norge om at søknader til VSP-rein som vil bidra til økt salg av reinkjøtt skal prioriteres. Konkret skal søknader om tilskudd til slakterier og videreforedlingsbedrifter for profilering og salg, samt profileringsarbeid på større arrangementer, prioriteres. Alle bedrifter, uavhengig av eierskap, gis i prioriteringsperioden anledning til å fremme søknad om støtte fra denne ordningen når det kan sannsynliggjøres at prosjektene bidrar til økt samarbeid mellom bedrift, råleverandør og marked. Prioriteringen av søknader er tidsbegrenset til 31.12.2010.

- Jeg forutsetter nå at slakteriene og reineierne i Finnmark følger opp og øker slakteuttaket. De fremforhandlede tiltakene er kortsiktige. Dagens situasjon har vist at det er behov for økt markedskompetanse blant reinkjøttbedriftene. Fremover vil det derfor være viktig å satse på økt markedskompetanse og markedsarbeid. Reinkjøttbedriftene må styrkes slik at både stabiliteten og volumet i leveransene øker. Samtidig må høy kvalitet fortsatt stå sentralt. Det må etableres bedre distribusjonsløsninger for å sikre at reinkjøttet kommer ut til de betalingsvillige markedene. Ved nyetableringer og ved utvidelser må det i tillegg gjennomføres markedsanalyser i forhold til de markedene man ønsker å etablere seg i, og hvilke produkter som etterspørres. Dette er avgjørende kunnskap for å overleve i et presset marked, sier Brekk.

Forsidebilde: Rein på beite. Foto: Asgeir Helgestad, Samfoto