Landbruks- og matdepartementet

Skal utrede mobil slakt og gårdsslakteri

Nyhet   •   nov 16, 2010 12:57 CET

Hvordan ivaretar mobile slakteri og gårdslakteri dyrevelferd, hygiene og avfallshåndtering? Et nytt tverrfaglig samarbeidsprosjekt skal gi mer kunnskap og komme med aktuelle løsningsforslag.

Mobile slakterier og gårdsslakterier vil redusere behovet for lange dyretransporter og stressbelastning på dyra. Samtidig kan slike ordninger legge til rette for småskalaproduksjon og lokal utnyttelse. Prosjektet ”Vurdering av dyrevelferdsmessige konsekvenser ved slakting ved mobilt slakteri/gårdsslakteri og vanlig storskala slakteridrift” skal gi for å gi forbrukere og politikere økt bevissthet og mer kunnskap om dyrevelferd ved disse slaktemetodene.


Hvordan ivaretar mobile slakteri og gårdslakteri dyrevelferd, hygiene og avfallshåndtering?
Foto: Statens landbruksforvaltning

Nordisk nytteverdi
Norge er i dag det eneste nordiske landet som har et operativt mobilt slakteri for husdyr, mens Sverige har flere gårdsslakterier. Mobile slakterier for tamrein finnes fortsatt i Skandinavia, selv om det også er bygget opp store permanente reinslakterier. Erfaringer prosjektet samler vil ha interesse for de andre nordiske landene.

Forskningsprosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom Universitetet for miljø og biovitenskap, Veterinærinstituttet, Mattilsynet, Sveriges lantbruksuniversitet i tillegg til representanter fra Finland, Danmark og Island.

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt med dyrehelse, fiskehelse og mattrygghet som kjerneområder. Instituttet mottar grunnbevilgning fra Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Norges forskningsråd.