Landbruks- og matdepartementet

Skog: Tiltak for å begrense handel med ulovlig hogd tømmer

Nyhet   •   jan 28, 2010 09:28 CET

Presseinvitasjon

Skog: Statssekretærene Ola T. Heggem og Heidi Sørensen inviterer til seminar om EUs arbeid med nytt regelverk for omsetning av tømmer og treprodukter fredag 29. januar.

Seminaret er åpent for pressen.

Tid: Fredag 29. januar kl 10.00 - 15.00.
Sted: Møterom 2511, Regjeringsbygg R5, Akersgata 59, Oslo.
Pressekontakt for statssekretær Ola T. Heggem: Astraea Antal, Kommunikasjonsenheten, mobil 93431930

En rådsforordning om krav ved omsetning av tømmer og treprodukter i EU skal sluttbehandles i Rådet og Europaparlamentet i løpet av 2010. Forordningen er et ledd i EUs arbeid for å begrense handel med ulovlig hogd tømmer. Det innebærer blant annet at det iverksettes visse risikovurderinger og gjennomføres ulike kontrollrutiner (due diligence).

Ber om synspunkter på forordning
Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet samarbeider om å forberede norske synspunkter på utkastet til forordning i et innspill til det spanske formannskapet tidlig i 2010. Forordningen kan få konsekvenser for import av tømmer og treprodukter til Norge, og norsk eksport av tømmer og treprodukter til det europeiske markedet.

 


Skog: Statssekretærene Ola T. Heggem og Heidi Sørensen inviterer til seminar om EUs arbeid med nytt regelverk for omsetning av tømmer og treprodukter fredag 29. januar.
Foto: Torbjørn Tandberg.

I den anledning har statssekretær Ola T. Heggem i Landbruks- og matdepartementet og statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet invitert et utvalg av norske aktører 29. januar til et seminar om forordningen.

Samler innspill
Formålet med seminaret er å få informasjon om EUs arbeid med forordningen og høre norske aktørers synspunkter på mulige konsekvenser av dette. Synspunktene fra deltakerne på møtet vil være et av grunnlagene for norske innspill til formannskapet i EU.

Ulovlig hogst
Undersøkelser gjort av blant annet Verdensbanken og FAO viser at sentrale produsentland eksporterer fra 50–90 prosent ulovlige tømmerprodukter. Verdensbanken har anslått de årlige økonomiske tapene for skoglandene fra ulovlig hogst og handel til minst 100 milliarder kroner. Ulovlig hogst og handel med tømmer og tømmerprodukter bidrar derfor internasjonalt til at stater og lokalsamfunn taper betydelige inntekter. Det fører videre til tap av biologisk mangfold og forringer levekår for urfolk og lokalsamfunn som lever i og av skogen. Ulovlig hogst er også en viktig årsak til klimagassutslipp.

Norge vurderer å slutte seg til EUs ordninger for å hindre import av ulovlig hogget tømmer eller tømmerprodukter. EU er Norges viktigste partner for handel med tømmer og treprodukter.

Skog: Statssekretærene Ola T. Heggem og Heidi Sørensen inviterer til seminar om EUs arbeid med nytt regelverk for omsetning av tømmer og treprodukter fredag 29. januar.