Forum for offentlige anskaffelser

Skyldkrav ikke oppfylt – slapp gebyr for ulovlig direktekjøp

Nyhet   •   aug 30, 2013 19:58 CEST


Oppdraget ble ikke kunngjort, selv om verdien snek seg så vidt over terskelverdien for kunngjøringsplikten. En ulovlig direkteanskaffelse forelå, men noe gebyr fant ikke KOFA grunnlag for. Det var snakk om et enkelttilfelle, det hele var en glipp – og oppdragsgiveren hadde åpenbart til hensikt å følge reglene. Skyldkravet for gebyr var med andre ord ikke 
oppfylt.

KOFA-saken (2011/298) var godt over to år gammel. Ringeriks-Kraft Nett AS skulle gjøre en kjøp- og vedlikeholdsavtale av et kundeinformasjonssystem. Avtalen ble inngått etter en begrenset konkurranse med forhandlinger. I tillegg til lov om offentlige anskaffelser legger klagenemnda forsyningsforskriftens bestemmelser til grunn. Klagerens poeng var at det forelå en ulovlig direkteanskaffelse ved at oppdragsgiverens deltakelse i Sellihcas kvalifikasjonsordninger ikke ble kunngjort før kontrakt ble inngått 8. mai 2011. Kunngjøring skjedde først 10. mai 2011.

Av forsyningsforskriften del II fremgår det at når "oppdragsgiver etablerer en kvalifikasjonsordning skal dette kunngjøres". Når oppdragsgiveren har kunngjort en kvalifikasjonsordning etter § 8-4, gjelder det ikke et krav til egen kunngjøring av enkeltoppdrag som plasseres under ordningen. Det foreligger kunngjøringsplikt for vare- og tjenestekontrakter med anslått verdi overstiger 3,2 millioner kroner. Eventuelle opsjoner skal medregnes i kontraktsverdien uavhengig av sannsynligheten for at de blir benyttet, ifølge en tidligere avgjørelse i nemnda.


Les mer... http://foa.no/blog/files/e6b34e308d3e1bdbf78e5cffcd36a2b9-445.html#.UiDdDhbdePs