Apotekforeningen

- Spill mer på privat sektor i folkehelsearbeidet

Nyhet   •   feb 15, 2013 13:42 CET

-  Privat sektor kan spille en større rolle for bedre folkehelse og forebygging, sier adm. direktør Per T. Lund i en kommentar til Arbeiderpartiets utkast til partiprogram.

I sitt forslag til partiprogram peker Arbeiderpartiet på tre viktige elementer for at befolkningen skal sikres god helse og de beste helsetjenestene. God folkehelse krever større innsats på forebygging av livsstilssykdommer. Gode helsetjeneste krever flere, kompetente medarbeidere i helsesektoren. Gode helsetjenester krever bedre samhandling, mer effektiv ressursutnyttelse og endringer i arbeidsdelingen i helsesektoren.

Det er ikke vanskelig å være enig i disse politiske prioriteringene. Arbeiderpartiet mener det trengs en mobilisering for folkehelse.  Tidlig innsats for å forebygge dårlig helse, og likeverdig tilgang til nødvendige helsetjenester trekkes spesielt frem.

- Jeg mener at privat sektor kan spille en større rolle for bedre folkehelse og forebygging. Når Arbeiderpartiet skal styrke folkehelsearbeidet, har de lett for å tenke kommunale tjenester og kommunal tilrettelegging. Men hvorfor skal det bygges kommunale frisklivssentraler på hvert nes, når det allerede finnes institusjoner som på mange områder kan ivareta slike oppgaver. Apotekene spiller til dels denne rollen i mange lokalsamfunn allerede, og kunne påta seg flere slik oppgaver for det offentlige. Hjelp til røykeslutt, forebygging og oppfølging av diabetes og kostholdsråd er tilbud som allerede finnes i en del apotek. Å hjelpe pasientene med bedre etterlevelse av legemiddelbruken ville også opplagt styrke folkehelsen. Vi savner et initiativ fra myndighetene på dette området, sier Lund. 

Det ikke kommunene kan løse, er det fastlegene som skal gi svar på, i følge partiprogrammet til Arbeiderpartiet. – Jeg er enig i at fastlegen er en bærebjelke i helsetilbudet til befolkningen. Men enda lettere tilgjengelig enn fastlegen er faktisk apoteket. Hver dag gis det tusenvis av råd til potensielle pasienter som faktisk kan løse sine helseproblemer på egenhånd i samråd med helsepersonell i apotek, i stedet for å belaste fastlegene og spesialistene. Satt i bedre system og på vegne av den offentlige helsetjenesten, kunne helsepersonellet i apotek bidrag enda mer til folks helse – og altså folkehelsen, sier Lund. Ved å ta i bruk apotekene ville tilbudet få større bredde, og valgfriheten ville bli større. Det er ikke sikkert frisklivssentraler appellerer like sterkt til alle.

Arbeiderpartiet vil ”oppmuntre til samspill og samarbeid med ideelle og private aktører for å bidra til en god helhet i helsetjenesten”. – La oss håpe og tro at dette kan bli noe mer enn fagre ord i et partiprogram. Apoteksektoren tar mer enn gjerne imot denne invitasjonen, enten den kommer fra lokale eller nasjonale myndigheter, avslutter Per T. Lund.