Miljøverndepartementet

Statens forurensningstilsyn er blitt Klima- og forurensningsdirektoratet

Nyhet   •   jan 19, 2010 08:56 CET

Statens forurensningstilsyn har i dag skiftet navn til Klima- og forurensningsdirektoratet. Det nye navnet synliggjør at klimaspørsmål er blitt en stadig større del av oppgavene til Statens forurensningstilsyn.

- Navnebyttet er en anerkjennelse av direktoratets innsats på klimaområdet. Klima- og forurensningsdirektoratet skal sørge for god koordinering av klimainnsatsen på tvers av sektorer, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Klima- og forurensningsdirektoratet leder arbeidet med å finne nye tiltak og virkemidler i kampen mot klimaendringer. Etatsgruppa Klimakur 2020 skal legge fram sin utredning om hvordan Norge kan gjennomføre nasjonale utslippskutt i februar.

- Vi har omfattende og viktige oppgaver på klimaområdet som nå blir tydeliggjort gjennom navnebyttet. Jeg er glad for anerkjennelsen dette innebærer, sier direktør i Klima- og forurensningsdirektoratet Ellen Hambro.

Klima- og forurensningsdirektoratet overvåker klimagasser i atmosfæren og gir faktainformasjon om klimagassutslipp.  De har ansvaret for utslippsregnskapet for klimagasser i Norge, rapporterer til FNs klimakonvensjon og er nasjonalt knutepunkt for FNs klimapanel. Direktoratet har også omfattende oppgaver i forbindelse med det norske klimakvotesystemet.

Navneskiftet betyr ingen endring i oppgavefordelingen mellom myndigheter som arbeider med klima og forurensning.

Den nye nettadressen blir http://www.klif.no