Kunnskapsdepartementet

Statpeds skole for døvblinde videreføres

Nyhet   •   feb 10, 2011 15:50 CET

Kunnskapsdepartementet vil videreføre grunnskoletilbudet for døvblinde ved Skådalen kompetansesenter i Oslo. Kunnskapsdepartementet vil også videreføre grunnskoletilbudet for døve på A. C. Møller skole ved Møller-Trøndelag kompetansesenter.

Det var Midtlyngutvalget som gjennom sin innstilling for snart ett år siden (NOU 2009: 18 Rett til læring) foreslo endringer i opplæringen for hørselshemmede elever ved Statens spesialpedagogiske støttesystem (Statped).

Bakgrunnen var at foreldre til elever i denne gruppen i økende grad i dag velger å la sine barn gå i den lokale skolen. Kunnskapsdepartementet deler denne vurderingen og vil foreslå en gradvis omlegging av Statpeds grunnskoletilbud for hørselshemmede elever ved kompetansesentrene i Oslo, Bergen og Holmestrand.

De hørselshemmede elevene skal sikres et like godt tilbud som i dag gjennom samarbeid med berørte kommuner og pedagogiske støttetiltak fra Statped direkte til skoler med hørselshemmede elever.

Bakgrunn

I NOU 2009:18 Rett til læring ble det foreslått at de statlige grunnskolene for hørselshemmede i Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped) skulle avvikles på grunn av reduserte behov. Forslaget ble fremmet på bakgrunn av nedgang i antall heltidselever ved disse skolene. Høringsinstansene har ulike oppfatninger om forslaget i NOU 2009:18. Flere påpeker at Statpeds deltidstilbud for hørselshemmede elever må opprettholdes og at kompetansesentrene er viktige for å sikre et levende tegnspråk videre.

De fem statlige grunnskolene for hørselshemmede elever i Statped i dag er skoler med tilbud fra 1.-10.trinn, lokalisert ved kompetansesentre i Trondheim (Møller-Trøndelag: i alt 16 elever), Bergen (Statped Vest/Hunstad: i alt 18 elever), Holmestrand (Nedre Gausen: i alt 14 elever) og Oslo (Skådalen – 2 skoler hvorav en skole for hørselshemmede med i alt 21 elever og en skole for døvblinde med 7 elever). Antallet internatplasser er redusert i takt med nedgangen i elevtall (fra 99 i 1997 til 15 i dag, hvorav 14 er for elever på ungdomstrinnet). De statlige skoletilbudene har i dag svært få elever, og elevtallet går stadig ned. Foreldrene velger i dag i liten grad et statlig skoletilbud på heltid.

Ny utvikling

Kommunene har de siste 15 årene bygget opp flere tilbud til hørselshemmede i kommunal regi. Denne utviklingen har skjedd på bakgrunn av foreldrenes ønsker. Flere og flere foreldre har valgt den lokale skolen som opplæringsarena og tilrettelagte tilbud der for sine hørselshemmede barn. I dag går det om lag 135 grunnskoleelever i slike lokale tilbud. De største kommunale skolene eller gruppene på grunnskolenivå (elevtall forrige skoleår i parentes) i Oslo (53 elever), Stavanger (33 elever), Porsgrunn (13 elever), Tønsberg (13 elever), Fredrikstad (>10) og Tromsø (>10).

De ulike kompetansesentrene for hørselshemmede har til sammen 229 barn og unge i hjemmeskolen som de følger opp med deltidstilbud ved kompetansesentrene. Disse 229 elevene får i gjennomsnitt tilbud om 13,4 dager med deltidsopplæring per år. Den maksimale rammen for deltidsopphold er 12 uker i året.

Veiledning fra Statped

Det er imidlertid et klart behov for fortsatt veiledning og støtte fra Statped for at det lokalt kan gis gode skoletilbud for hørselshemmete elever. Det er et stort behov for deltidsopplæring, og det er særlig behov for å styrke bistand til skole og elever lokalt på ungdomstrinnet. Statped har i dag ikke nok kapasitet til å dekke dette behovet da Statped bruker en relativt omfattende del av sine ressurser til heltidsopplæring for få elever.

Foreslåtte endringer

For å bruke ressursene på en måte som svarer bedre til dagens påviste behov, vil Kunnskapsdepartementet gradvis dreie Statpeds heltids skoledrift over til mer omfattende deltidstilbud, veiledning og faglig støtte.  Etter skoleåret 2013/2014 vil Statped avvikle heltids skoletilbud ved de øvrige 3 skolene i henholdsvis Oslo, Bergen og Holmestrand.

Innsatsen dreies og styrkes for å gi et mer robust og fleksibelt tilbud om støtte for de enkelte kommunene i deres arbeid med å utvikle gode opplæringstilbud til hørselshemmete elever. Elevene kan fortsette ved skolene ut skoleåret 2013/2014. Ved utgangen av skoleåret 2013/2014 vil de fleste nåværende elever enten ha fullført grunnskolen eller ha nådd ungdomstrinnet. Dette vil sikre en videreføring av dagens tilbud i en overgangsfase, og samtidig gi de aktuelle kommunene god tid til å planlegge og utvikle lokale tilbud.

Statpeds personale skal øke innsatsen på området deltidsopplæring, samt videreutvikle møteplasser for hørselshemmede elever, deres lærere og foreldre. Den utadrettede virksomheten med støtte og veiledning overfor kommunene skal videreføres og styrkes.

Samtidig er det viktig at Statpeds tegnspråklige spisskompetanse ivaretas og utvikles på en god måte.

Kunnskapsdepartementet vil videreføre Statpeds grunnskoletilbud (A. C. Møller skole) ved Møller-Trøndelag kompetansesenter i Trondheim og Statpeds skole for døvblindfødte ved Skådalen kompetansesenter i Oslo.

Med endringene det legges opp til, vil barn og unge med behov for tegnspråk kunne få styrket støtte og oppfølging fra kompetansesentrene og mer deltidsopplæring. Kompetansen på blant annet CI og tegnspråk skal ikke reduseres og ulike opplæringstilbud for foreldre skal fortsette. Det er også i gang et interessant utviklingsprosjekt i Statped kalt Den grenseløse døveskole, med IKT-basert oppfølging av det enkelte barn på dets hjemmeskole. Dette prosjektet er knyttet til Statpeds skole i Trondheim, som skal videreføres.

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet fullmakt til å inngå drøftinger om overtakelse av grunnskoletilbudet ved Hunstad skole til Bergen kommune. Utkast til avtale skal forelegges departementet. Departementet ser det som en forutsetning at det også legges godt til rette for et språklig og faglig fellesskap med andre hørselshemmede barn og unge som i regi av Statped Vest vil få tilbud om kurs og deltidstilbud. Foreldretilbud må også kunne ha sin plass. Det må likeledes kunne tas høyde for et eventuelt større behov for botilbud i kortere eller lengre perioder både for elever, lærere og foreldre. Disse forutsetningene er også meddelt Bergen kommune.