Energi Norge

Statsbudsjettet for 2013

Nyhet   •   okt 08, 2012 14:53 CEST

Nedleggelse av Statnetts Brukerråd og styrking av realfagssatsing er noen av de relevante sakene for kraftnæringen i regjeringens budsjettforslag for 2013. Her kan du lese en oppsummering av sakene og Energi Norges kommentarer og innspill til komiteene på Stortinget.

Last ned Energi Norges innspill til Energi- og miljøkomiteen (pdf.)Finanskomiteen (pdf.) ogKirke-, utdannings- og forskningskomiteen (pdf.).
 

Kutter brukernes innflytelse i Statnett

Statnett står foran sitt kanskje største investeringsprogram noen sinne. Energi Norge er derfor svært bekymret over at regjeringen nå kutter brukernes innsyn og innflytelse i Statnett, gjennom å legge ned det såkalte Brukerrådet og å fjerne ordningen der det blant styrets medlemmer oppnevnes representant for brukerne. Endringen ble varslet i forslaget til neste års statsbudsjett.

Les mer om saken.

Legger energirapport i skuffen

Regjeringen varsler at den nå ser seg ferdig med behandlingen av Energiutvalgets utredning. Energi Norge er skuffet over regjeringens manglende oppfølging av utvalgets anbefalinger. Beskjeden kom da forslag til statsbudsjett for 2013 ble lagt frem den 8. oktober.

Les mer om saken.

Ingen endring i nedre grense for grunnrenteskatt

Departementet omtaler nedre grense for beregning av grunnrenteskatt og det møte som har vært med Energi Norge og Småkraftforeningen i den forbindelse. Spørsmålet om innføring av bunnfradrag omtales og forkastes. Dagens praksis og grenseverdi videreføres, dvs. kraftverk med generatorytelse på under 5 500 kVA vil fortsatt være fritatt fra grunnrenteskatt.

Svakt om fornybar forsking

OED øker ikke satsingen på forsking innenfor fornybar energi. Bevilgningene til RENERGI-programmet ligger på samme nivå som i 2012. I lys av et kraftsystem i endring og økte investeringer i fornybar energiproduksjon har Energi Norge etterlyst en økt satsing på FoU innenfor dette feltet, og er derfor skuffet over at det ikke kom noen styrking av RENergi i statsbudsjettet for 2013.

Sier nei til lovfestet rett til lærlingeplass

Kunnskapsdepartementet fastslår at de ikke vil innføre lovfestet rett til lærlingeplass. Energi Norge mener at en lovfestet rett er feil medisin for å øke antall lærling. Kraftnæringen har siden 2004 økt lærlingeinntaket med over 50 prosent, blant annet på grunn av fokus på økt kvalitet i opplæringen og bedre samarbeid mellom bedrift og skole. Energi Norge er fornøyd med at regjeringen setter av 30 millioner til oppfølging av samfunnskontrakten. Midlene skal blant annet gå til hospitering for lærere og tiltak for å få flere til å velge fag- og yrkesopplæring.

Styrket realfagssatsing

  • Økt innsats for realfagsrekrutteringen. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til vitensentrene med 8,8 millioner. Vitensentrene er viktige for å stimulere til økt interesse og rekruttering for realfag og teknologi.  Regjeringen foreslår også en engangsbevilgning for mer og bedre utstyr innenfor høyere utdanning av ingeniører og teknologi på 27,5 millioner kroner. Dette har Energi Norge etterlyst lenge, og tror at bevilgningen vil styrke kvaliteten i høyere utdanning.
  • Nye studieplasser. I regjeringens forslag til statsbudsjett varsler de 3250 nye studieplasser. Energi Norge er fornøyde med økningen, og mener at økningen bør kanaliseres mot ingeniør- og teknologistudiene som det er særlig behov for fremover.

Miljøvennlig transport

  • I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 legges det større vekt på miljø ved at CO2-komponenten og NOx-komponenten forsterkes. Effektavgiften reduseres vesentlig, mens vrakpanten økes med 500 kroner.
  • Avgiftsendringen vil føre til at plug-in hybridbiler blir billigere, og vil bidra til lavere utslipp fra bilparken.
  • Regjeringen foreslår å sette ned omregistreringsavgiften med 40% for nyttekjøretøy og 12% for andre. Sammen med en økt vrakpant på tilsammen 2500 kroner vil dette bidra til høyere nybilsalg, særlig på varebilsiden, noe som er positivt for introduksjonen av ny kjøretøyteknologi som f eks, el-varebiler.
  • Bevilgningen til Transnova videreføres på dagens nivå, tilsvarende 77 millioner kroner.

Et styrket NVE

Regjeringen foreslår en økt satsing innenfor varsling for flom og snøskred og flom- og skredforebygging. Feltet ligger innenfor NVEs ansvarsområde. Foruten lønns- og prisjustering foreslår regjeringen også å øke NVEs driftsbudsjett med 4 mill. kroner knyttet til NVEs oppfølging av energiområdet med særlig vekt på nettanalyser og oppfølging av EUs tredje elmarkedspakke.

Andre bemerkninger til forslag til statsbudsjettet for 2013:

Det settes av 10 milliarder til Enovas klimatiltaksfond. Dette er en oppfølging av klimaforliket som ble vedtatt av Stortinget tidligere i år.

Forbruksavgiften på elektrisitet (elavgiften) prisjusteres og øker fra 11,39 øre/kWh i år til 11,61 øre/kWh for 2013. For bedrifter som i dag har redusert sats på 0,45 øre/kWh blir det ingen endring. Når det gjelder forbruk som er fritatt fra elavgift så videreføres disse (kraftintensiv industri, husholdninger i Finnmark og noen kommuner i Nord-Troms mv).

Utjevning av nettleie. Tilskuddet til utjevning av nettleie er satt til 120 millioner kroner. Dette tilsvarer nivået i 2012.