Landbruks- og matdepartementet

Statskogs historie

Nyhet   •   jan 13, 2010 15:14 CET

Statskog: Boka Mellom næring og samfunnsoppdrag gir for første gang den samlede historien om skog- og utmarksforvaltning på statens grunn gjennom 150 år.

Statskogs historie
Boka Mellom næring og samfunnsoppdrag gir for første gang den samlede historien om skog- og utmarksforvaltning på statens grunn gjennom 150 år.

- Skogen har vært og er sentral for Norges økonomiske vekst og velstand. Denne boka gir en dokumentasjon av statens innsats som forvalter av statens skog- og utmarkseiendommer og av skogens betydning for næringsliv og bosetting, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

- Boka viser hvordan den statlige skogforvaltningen har vært basert på solid faglig grunnlag i hele 150-årsperioden, og samtidig vist evne og vilje til å utvikle og tilpasse forvaltningen til skiftende politiske mål og endrete forventninger og krav fra samfunnet omkring, sier Brekk.

- I dag er Statskog et viktig redskap for gjennomføring av nasjonal politikk på mange områder, ikke minst allmennhetens tilgang til jakt og fiske og utnytting av utmarksressursene generelt, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

150 års historie
I 1857 ble de første forstmennene ansatt i offentlig tjeneste som skogforvaltere i Norge, og dannet opptakten til etablering av en egen norsk skogetat. Statens Skovvesen ble etablert i 1860 for å bedre skogforholdene etter århundrer med hard hogst og til dels rovdrift på skogen. Utover på 1900-tallet ble skogsdriften stadig viktigere som politisk målsetting for Skogsvesenet, og med etableringen av Direktoratet for statens skoger i 1957 ble næringsaspektet styrket.

Med omorganiseringen til statsforetaket Statskog SF i 1993 ble målet om verdiskaping ytterligere forsterket. Samtidig har andre samfunnsoppgaver som generell utmarks- og eiendomsforvaltning og tilrettelegging for allment friluftsliv blitt stadig viktigere.

Del av landsverneplan
Etter 150 års virksomhet i spennet mellom næring og samfunnsoppdrag, forvalter Statskog SF i dag mange viktige naturområder og kulturminner. I boka fortelles historiene bak Statskogs i underkant av 1000 bygninger som er spredt på statens grunn over hele landet. Boka er del av Statskogs landverneplan under prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer.

Forfatter er Knut Fageraas. Han er etnolog og ansatt ved Norsk institutt for kulturminneforskning. I boka har han tatt for seg hele historia, fra opprettelsen av Statens Skovvesen i 1860, og fram til dagens forvaltning og drift av statlige skog- og utmarkseiendommer gjennom statsforetaket Statskog.