Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Statsråden møtte nye KIM

Nyhet   •   feb 10, 2010 17:03 CET

KIM er et regjeringsoppnevnt utvalg som gir råd til myndighetene i minoritetsspørsmål. I tillegg fungerer KIM som en dialogarena der representanter for minoritetene møter politikere og ansvarlige personer fra forvaltningen for å drøfte aktuelle spørsmål. Det nåværende utvalget ledes av Anita Rathore.


Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene ( KIM ) gjennomførte sin første samling 7-9 februa - på Leankollen i Asker. Audun Lysbakken fortalte om sine ambisjoner for å bruke KIM mer aktivt i politikkutformingen og hadde satt av tid til å svare på spørsmål fra de nye medlemmene.

Kontaktutvalget består av leder og 23 regionale medlemmer fra alle landets fylker. Inkludert varamedlemmene har KIM 79 medlemmer, med bakgrunn fra alle verdensdeler. Også med hensyn til aldersfordeling representerer KIM en god bredde.

KIMs medlemmer oppnevnes av regjeringen for en 4-årsperiode etter forslag fra innvandrerorganisasjoner. Et nytt utvalg ble oppnevnt fra 1. januar 2010 for perioden 2010-2013.

Medlemmene er oppnevnt på bakgrunn av forslag fra innvandrerorganisasjoner, som deretter har stemt på kandidatene på fylkesvise nominasjonsmøter. I det ligger at KIM-medlemmene målbærer synspunkt som også andre står inne for, og at de har tillit fra folk i organisasjoner over hele landet. På den måten kan KIM fungere som et bindeledd mellom sentrale myndigheter og organisasjonene.


På KIMs første samling skal medlemmene bli kjent og lære verktøy som de kan bruke videre i arbeidet. På tirsdag skal utvalget konstituere seg, og nestleder og arbeidsutvalg velges.