Olje- og energidepartementet

Statssekretær Hjørnegård besøkte senter for forskning på miljøvennlig design av fornybar energi

Nyhet   •   nov 19, 2010 09:27 CET

Spørsmålet om norsk vannkraft kan tjene som batteri for Europa i stor skala har fått økt oppmerksomhet i det siste. Dette er et sentralt tema for forskningssenteret CEDREN i Trondheim.

- ”Forskningsaktiviteten ved CEDREN er svært relevant for de muligheter det norske kraftsystemet representerer for fremtiden, spesielt når det gjelder  norsk vannkraft som balansekraft for Europa. Jeg mener det ligger store muligheter i å utvikle norske vannmagasiner som et grønt batteri for Europa, men det forutsetter nye løsninger, ny kunnskap og ny teknologi slik at det skjer på en energi- og miljømessig forsvarlig måte. CEDREN er i ferd med å løse mange av de viktigste utfordringene og jeg ser derfor frem til å følge aktiviteten ved senteret fremover”, sier statssekretær Sigrid Hjørnegård.


Statssekretær Sigrid Hjørnegård besøkte 12. november senteret i Trondheim  for å få mer informasjon om deres aktiviteter og planer. CEDRENs formål er å forske på ”miljøvennlig design av fornybar energi” med utgangspunkt i vann og vind som energikilder. Dette er brutt ned til åtte arbeidspakker:

 • Vannkraft som balansekraft og behovet for tekniske tilpasninger
 • Verktøy for fremtidig drift av vannkraftanlegg og vassdrag'
 • Miljøkonsekvenser av raske vannføringsendringer
 • Gode løsninger for laks og kraft i regulerte vassdrag
 • Fuglevennlig lokalisering av nye vindkraftanlegg på land
 • Miljøvennlig trasévalg og utforming av kraftledninger
 • Hvordan forene miljø- og energipolitiske hensyn?


Senteret, som ledes av SINTEF, støttes med 10 mill kr per år i opptil åtte år. Midlene kommer fra OED, via Norges forskningsråd, under ordningen Forskningssentre for miljøvennlig energi. I tillegg kommer støtte fra industri/brukerpartnere og egeninnsats. Se lenke for mer informasjon om CEDREN.

Deltakerne fikk en orientering om hva senteret jobber med, ble vist utstyr i felt ved Nidelva (bilde) og en omvisning i NTNUs vassdragslaboratorium. Ikke minst hadde statssekretæren og CEDREN nyttige samtaler omkring temaet Norge som mulig ”batteri”, det vil si leverandør, av balansekraft og problemstillinger knyttet til dette, blant andre:

 • Økt effektkjøring og økonomiske aspekter
 • Økt effektkjøring og miljøaspekter
 • Problemstillinger knyttet til kraftnettet og nettutbygging i lys av eventuell økt overføringskapasitet mellom Norge og Europa

 

Statssekretæren på besøk hos CEDREN i Trondheim.

Fakta om energiforskning i statsbudsjettet:

 • I statsbudsjett for 2010 er det lagt opp til en bevilgning på 791 mill. kroner til Norges forskningsråd. Tilsvarende bevilgning i 2009 var på 569,5 mill. kroner. 482,5 mill. går til energi- og vassdragsforskning. Tilsvarende bevilgningen for 2009 var på 353,5 mill.
 • Økningen er en oppfølging av Klimaforlikets vedtak om å heve bevilgningene til forskning på fornybar energi og karbonfangst og -lagring med ”70 mill. kr i RNB 2008, og videre til en total økning på 300 mill over statsbudsjettet 2009, og til minimum 600 mill. kroner i statsbudsjettet 2010”.
 • Forskningssentre for miljøvennlig energi er et langsiktig virkemiddel for energiforskning innenfor strategisk prioriterte områder. Sentrene mottar finansiering i opptil åtte år. Ordningen ble opprettet i 2009.
 • RENERGI-programmet ("Fremtidens rene energisystem") er det største virkemidlet for energiforskning, og mottar 222 mill. kroner fra OED i 2010 og ca. 360 mill. totalt. Programmet skal utvikle kunnskap og ny energiteknologi som skal gi grunnlag for bærekraftig forvaltning av landets energiressurser utenom petroleum og en konkurransedyktig næringsutvikling.

Les mer om ordningene på www.forskingsradet.no\renergi og www.forskningsradet.no\fme