Justis- og politidepartementet

Stilling som norsk dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol

Nyhet   •   nov 03, 2010 08:58 CET

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg ble etablert i 1959. Domstolen behandler menneskerettighetssaker fra Europarådets medlemsstater. Foto: Europarådet

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har sete i Strasbourg og behandler individklager og statsklager i henhold til Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Domstolen består av én dommer fra hver av de 47 statene som er part i konvensjonen. Funksjonstiden for dommerne er ni år. Dommerne velges av Europarådets parlamentarikerforsamling på grunnlag av en liste med tre nominerte kandidater fra de enkelte statene.

Den sittende norske dommer har varslet at han ønsker å fratre sin stilling med virkning fra 1. september 2011. Norske myndigheter skal derfor nominere norske kandidater til stillingen, som grunnlag for Parlamentarikerforsamlingens valg i april 2011. Justisdepartementet har vedtatt en prosedyre for nominasjonen og nedsatt en innstillingskomité som skal fremme forslag til en nominasjonsliste. Informasjon om prosedyren fremgår av brev 3. november 2009 fra departementet.

For å komme i betraktning til stillingen må søkere ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand. jur eller mastergrad i rettsvitenskap, samt relevant juridisk yrkeserfaring. Søkere bør ha bred kjennskap til det norske rettssystemet og til menneskerettighetene, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og fransk, alternativt god fremstillingsevne på det ene språket og evne til å lese og forstå det andre språket, eller bekrefte at de har til hensikt å følge intensive språkkurs forut for og om nødvendig etter tiltredelse dersom de blir valgt. Det vil særlig bli lagt vekt på søkernes faglige dyktighet, personlige egnethet og språkkvalifikasjoner, de krav til høy moralsk karakter og uavhengighet som følger av EMK artikkel 21 (og av domstolloven § 55 for norske dommerembeter), og om de vil kunne sitte i stillingen hele perioden. Dommernes embetsperiode utløper ved fylte 70 år. Kvinner oppfordres til å søke.

Dommere ved EMD er ansatt av Europarådet. Status, lønn og arbeidsvilkår forøvrig fastsettes av Europarådets organer. Det vises til Ministerkomiteen resolusjon CM/Res(2009)5.

Søknadsfristen er 1. desember 2010. Søknader sendes til Domstoladministrasjonen, 7485 Trondheim. Søkere må vedlegge Parlamentarikerforsamlingens modell-CV, som fylles ut på engelsk og fransk, eventuelt bare på ett av disse språkene.

Søkerlisten vil bli offentlig. Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Justisdepartementet ved avdelingsdirektør Håvard Bekkelund (22 24 51 69) eller innstillingskomiteens leder, sorenskriver Yngve Svendsen (38 17 63 50).