Olje- og energidepartementet

Stor miljø- og energigevinst på Tofte

Nyhet   •   feb 03, 2011 10:33 CET

Enova har i dag tildelt 100 millioner kroner til Sødra Cell Tofte, som skal fase inn energi basert på egenprodusert bioolje og bark til erstatning for 16.000 tonn tungolje. Samlet gir dette et årlig energiresultat på 200 GWh, noe som tilsvarer det årlige energiforbruket til om lag 10 000 husstander.

- I dette prosjektet realiseres en betydelig miljøgevinst ved å fase ut store mengder tungolje. Sødra Cell viser at det er store muligheter for økt bruk av bioenergi i industrien. Alle industrivirksomheter bør gjennomgå egen energibruk for å sikre at energi brukes effektivt og at mulighetene for bruk av fornybar energi utnyttes, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Sødra Cell Tofte (SCT) skal fase inn energi basert på egenprodusert bioolje – såkalt tallolje fra furu – og bark til erstatning for 16.000 tonn tungolje, noe som skal gi et årlig energiresultat på 200 GWh. Dette innbefatter 183 GWh termisk energi basert på egenprodusert bio-olje, i tillegg til salg av 17 GWh fornybar elektrisitet. SCT produserer årlig cirka 400.000 tonn bleket kjemisk sulfatmasse årlig til eksport og til norske kunder. Sulfatmassen benyttes til produksjon av ulike papirkvaliteter innen skrive- og trykkpapir, spesialpapir og mykpapir (hygiene).

Enova er et statsforetak eid av Olje- og energidepartementet og er regjeringens viktigste verktøy i satsingen på en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova tar selv beslutning i enkeltsaker. Olje- energidepartementet deltar ikke i behandlingen av enkeltsaker og er ikke klageinstans for beslutninger fattet av Enova.