Kystverket

Strengere kontroll av farlig avfall med skip

Nyhet   •   des 02, 2009 14:51 CET

Fem statlige etater styrker nå kontrollene med eksport og import av farlig avfall med tank- og bulkskip.
I mai 2007 eksploderte flere tanker ved virksomheten Vest Tank i Gulen kommune i Sogn og Fjordane. Statens forurensningstilsyn (SFT) anmeldte bedriften og transportselskapet Trafigura for blant annet å ha importert farlig avfall ulovlig.

Styrke og samordne myndighetens kontroll
– Erfaringene fra denne hendelsen viste behovet for å styrke, effektivisere og samordne myndighetens kontroll med import og eksport av farlig avfall til og fra norske havner, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

SFT tok derfor initiativ til en arbeidsgruppe med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet for å utvikle bedre kontroll med eksport og import av farlig avfall med tank- og bulkskip.

Felles rapport om nytt kontrollopplegg
De fem statlige etatene har alle ulike kontrollfunksjoner knyttet til anløp av skip til og fra norske havner.

– Det er viktig å utnytte hverandres kompetanse, datasystemer, og tilstedeværelse slik at vi sammen er bedre rustet til å avdekke og forhindre ulovlig import og eksport av farlig avfall, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Etatene sender nå en felles rapport til Miljøverndepartementet hvor vi presenterer et opplegg for økt kontroll med eksport og import av farlig avfall med skip.

– Vi vil sammen etablere rutiner og varslingssystemer som innebærer skjerpet beredskap for å avdekke ulovlig import eller eksport av farlig avfall med skip, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Kontrollerer de mest aktuelle skipsanløpene
Utfordringen er å avdekke ulovlige grensekryssende transport av farlig avfall når det i løpet av ett år er opp mot 100 000 skipsanløp til norske havner. De fem statlige etatene har derfor utviklet at system for å sile ut de mest aktuelle skipsanløpene.

– Vi skal oppdage de svært få tilfellene av ulovlig aktivitet. Det bør skje uten å forstyrre alle de lovlige transportene og uten å bruke uforholdsmessig mye ressurser. Vi foreslår nå et effektivt og samordnet kontrollopplegg hvor sannsynligheten for å avdekke ev ulovligheter er så stor at det vil virke avskrekkende på potensielle lovbrytere, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Kontroll ved lossing og lasting
De fysiske kontrollene vil hovedsakelig gjennomføres under lossing og lasting eller på mottaksanleggene for farlig avfall etter lossing. Det nye opplegget vil omfatte dokumentkontroll, visuell kontroll og eventuell prøvetaking/analyse av lasten.

Kontrollene vil også være avhengig av observasjoner som gir grunn til mistanke, fra offentlige tjenestemenn i den statlige lostjenesten og trafikksentraltjenesten.

Det nye opplegget fra 2010 blir et supplement til den kontrollen SFT allerede har hos virksomheter på land som behandler eller genererer farlig avfall.

Norge i forkant internasjonalt
Arbeidsgruppen kjenner ikke til andre europeiske land som har strengere kontroll med eksport og import av farlig avfall i tank- og bulkskip enn det vi nå får i Norge. Det nye kontrollopplegget vil bringe oss i forkant internasjonalt.

– Det er svært viktig med informasjonsutveksling og koordinerte aksjoner på tvers av landegrensene for å hindre ulovlig frakt av farlig avfall. Det er ikke tilstrekkelig at bare vi i Norge skjerper kontrollene, det må også andre land gjøre. Vi vil derfor arbeide internasjonalt for bedre kontroll med grensekryssende transport av farlig avfall med skip, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Strenge regler for eksport av farlig avfall
Baselkonvensjonen forbyr eksport av farlig avfall fra land i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) til land utenfor OECD. OECD-land er hovedsakelig de rikeste landene.

Grensekryssende transport av farlig avfall mellom OECD-land skal dessuten bare skje når bestemte vilkår er oppfylt og de berørte lands myndigheter har gitt samtykke.

Regelverket er implementert i den norske avfallsforskriften kapittel 13 om grensekryssende transport av avfall. Konvensjonen er også implementert i EU.

Norske myndigheters rolle og oppgaver

Kystverket arbeider for effektiv og sikker sjøtransport. Forvalter skipsrapporteringssystemet Safe Sea Net, skipsidentifikasjonssystemet AIS og havovervåkingssystemet LRIT. Ansvarlig for den statlige lostjenesten og trafikksentraltjenesten. Etablerer nå silingskriterier i AIS og Safe Sea Net, som vil få en sentral rolle i kontrollen av skipsanløp.
Tollvesenet skal hindre ulovlig inn- og utførsel av varer. Alle fartøysanløp, samt import og eksport av varer, skal meldes til Tollvesenet. Et sentralt verktøy er melde- og deklarasjonssystemet Tvinn.
Sjøfartsdirektoratet har kontrollansvar overfor norskregistrerte skip og utenlandske skip som anløper norske havner. Kontrollerer om bord på skip.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er ansvarlig for regelverket knyttet til landtransport av alt farlig gods. Koordineringsansvar for kontroll av farlig gods-konteinere i norske havner.
Statens forurensningstilsyn (SFT) forvalter forskriften om grensekryssende transport av farlig avfall. Avgjør om det skal gis samtykke til import og eksport til Norge. Stiller krav til virksomheter som mottar, behandler og eller genererer farlig avfall, og kontrollerer dem.
Les mer:
• Brevet til Miljøverndepartementet
• Rapporten fra arbeidsgruppa

Spørsmål kan rettes til SFT:
• SFT-direktør Ellen Hambro
telefon: 22 57 34 94, e-post: ellen.hambro@sft.no
• Assisterende SFT-direktør Trond Syversen
telefon: 22 57 35 74, e-post: trond.syversen@sft.no

Kontaktperson i Kystverket:
Sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen
telefon: 951 90 595, e-post: arve.dimmen@kystverket.no

SØK

INNLOGGING KYV arkiv
Brukernavn

Passord

Glemt passord

BEHANDLE ARTIKKEL
Skriv ut artikkel
Tips en venn