Geodata AS

Sykkelplanlegging i Ski og Ås kommune – med «Pedaltråkk»

Nyhet   •   feb 29, 2016 23:00 CET

Ski kommune er en av kommunene som har deltatt i det nasjonale nettverket for sykkelkommuner. I den vedtatte kommuneplanen 2011-2022 har Ski kommunen satset på sykkel og har arbeidet for å øke sykkelandelen. Men det er fortsatt lav sykkelandel i Ski kommune, og det er lite tilrettelagt for sykling. Det er ikke etablert et overordnet sammenhengende sykkelvegnett pr dags dato. Ett av grepene Ski kommune har gjort, sammen med Ås kommune, er å utvikle en webbasert løsning sammen med Geodata («Pedaltråkk») hvor publikum kan registrere inn ønsker, en type crowdsourcing. De innsamlede dataene vil være verdifull informasjon for å gjennomføre sykkelstrategien i kommunene og konkrete tiltak.

Løsningen er laget med hensyn til en enkel brukeropplevelse slik at alle skal være i stand til å registrere nødvendig informasjon uten opplæring. I tillegg til å registrere ønsket sykkelvei er det også lagt opp til at brukerne kan registrere inn relevant informasjon til et punkt (se nærmere beskrivelse under).

Ski og Ås kommuner har egne sykkelportaler med mer informasjon om prosjektet Ski her og Ås her.

Registreringsløsningens åpningsbilde («Pedaltråkk») ser slik ut:

Følgende informasjon kan registreres for registrert sykkelrute:

Følgende informasjon kan registreres på registrert informasjonspunkt:

Kristine Sand, Arealplanlegger i Ski kommune og Siri Gilbert, rådgiver for plan- og utviklingsavdelingen i Ås kommune sier:

«Ski og Ås kommune har samarbeidet om å utvikle pedaltråkk og vi drar nytte av at kommunene gjennomfører undersøkelsen parallelt, både med tanke på promotering, ideutveksling men også fordi sykling skjer mye på kryss av kommunegrensene.

Løsningen ble lansert i månedskiftet januar/februar, og så langt er det flere hundre personer som har benyttet løsningen og gitt sine tilbakemeldinger. Tallet vil øke drastisk i mars da alle skolene i både Ski og Ås skal gjennomføre undersøkelsen. Både barneskole, ungdomsskole og videregående skal få pedaltråkk på ukeplanen. Samtidig vil vi forhåpentligvis nå ut til mange foreldre.

Mange skriver detaljerte tilbakemeldinger som gir oss en unik lokalkunnskap fra rundt om i kommunen, mens de forhåndsdefinerte kategoriene vil kunne gi oss gode oversiktskart for de forskjellige temaene og også muligheten til å skille ut aldersgruppenes behov. Spesielt er det viktig å se på barnas sykkelveier og hvor det må settes ekstra fokus på adskilte løsninger.

Innhentet informasjon fra «pedaltråkk» skal være grunnlaget for ny gang- og sykkelveiplan for hele Ås kommune, og vil også gi viktig informasjon inn i kommunens løpende arbeid med trafikksikkerhet. Besvarelsene fra innbyggerne er viktige for å gjøre gode prioriteringer i utbygging og vedlikehold av gang- og sykkelveinettet.

Vi ville i denne undersøkelsen fokusere på mer enn bare på hvor folk sykler i dag, dvs. hvor barn og voksne skulle ønske de kunne sykle og hva som er de viktigste tiltakene for at flere skal velge sykkelen i hverdagen. Noen ganger mangler det kun et trykt sted å parkere sykkelen som en avgjørende faktor.For et barn kan det i enkelte tilfeller være ett farlig kryss som gjør at barna må følges eller bli kjørt til skolen i årevis. Vi håper mange benytter muligheten til å registrere sine tilbakemeldinger i pedaltråkk.»

Dersom lignende løsning kan være aktuell for din kommune ta gjerne konktakt for nærmere dialog.