Talent Norge AS

Talentutvikling på Henie Onstad Kunstsenter

Nyhet   •   aug 18, 2015 09:00 CEST

Henie Onstad Kunstsenter (HOK) får tildelt til sammen 300 000 kroner fra Talent Norge og Bergesenstiftelsen til konseptutredningen Unge talenter på HOK. For pengestøtten vil HOK konseptutrede, og på sikt etablere, et langsiktig talentutviklingsprogram rettet mot ungdommer i Norge. Gjennom et utadrettet undervisningsprogram som er relevant for samtidskunstfeltet og attraktivt for ungdom vil HOK skape morgendagens kunstnere.

Konseptutredningen vil analysere eksisterende programmer i Europa og USA, kartlegge ulike undervisningsmetoder og vurdere målgrupper og måloppnåelse. Med utgangspunkt i dette skal det utarbeides en helt ny modell for kreativ undervisning. Modellen vil presenteres i en egen rapport som vil være førende for videre utvikling av programmet på HOK.

HOK har gitt formidling stor plass og fokus siden 2011. I tillegg har HOK gjennom flere år utviklet utstillings- og forskningsprosjekter som har undersøkt forholdet mellom ulike undervisningsreformer i andre land. Støtten fra Bergesenstiftelsen og Talent Norge åpner opp for en økt og videre satsning på kunstformidling til barn og unge, med målsetning om en økt kunstinteresse som kan bidra til å gjenkjenne og utvikle talenter innenfor kunstfeltet.

Hvordan gjenkjennes og utvikles talent i billedkunstfeltet i dag?

Og hva vil det si å være en talentfull kunstner?

Det er mange mekanismer som skal med for at en ung kunstner skal lykkes nasjonalt og internasjonalt, og suksess kan måles på mange nivåer. Tradisjonell billedkunstutdanning – og ikke minst undervisning i institusjoner som HOK – er verkstedbasert og basert på tradisjonelle virkemidler. Det innebærer at det legges vekt på stor grad av tekniske ferdigheter i vurderingen av fremgang og talent.

Men i kunstfeltet bedømmes en kunstner i liten grad utifra ferdigheter, men vurdert etter innhold, kommunikasjon og refleksjon. I en moderne billedkunstutdanning skal man disiplinere, men også forberede for en stor frihet, der de valgene som tas vil ha store konsekvenser for den enkelte. Billedkunsten som kunstform går i dialog med verden rundt seg og skaper fortellinger om et mangfoldig liv som publikum kan ta del i. Det er en overgang fra ferdigheter i atelieret, til hva som skjer når et verk henger i et galleri, eller en performance møter sitt publikum.

Konseptutredning vil blant annet foreslå modeller for samarbeid med profesjonelle, aktive kunstnere enten som del av det kunstneriske programmet ved HOK, eller som egne prosjekter. Utredningen vil utføres i første halvdel av 2016, med tanke på mulig iverksetting av nye kurs og formidlingsstrategier medio 2017-2010.

Henie Onstad Kunstsenter velger å hente inspirasjon på øverste hylle internasjonalt når de nå planlegger å etablere et talentutviklingsprogram.

- Det er bra, og øker sannsynligheten for å utvikle en bærekraftig modell som kan overføres til andre kunstmuseer. Sammen med Bergesenstiftelsen håper og tror vi at resultatene av det arbeidet HOK gjør også vil kunne ha relevans for institusjoner som driver innen andre kunstformer, sier styreleder John G. Bernander i Talent Norge.

Bergesenstiftelsen er en almennyttig stiftelse som støtter tiltak innen det humanitære og kunst- og kulturfaglige området. I 2014 delte stiftelsen ut 35 mill. kroner til ulike formål, og gjerne på områder med begrensede offentlige ressurser og hvor stiftelsens midler kan være et supplement eller alternativ til offentlig finansiering.

- Å stimulere interesse, forståelse og kunnskap om visuell kunst blant barn og unge er et særdeles viktig, men fortsatt underprioritert område i norsk kulturliv. Denne satsingen styrker ikke bare de kunstneriske uttrykkene isolert sett, men også evnen til å forholde seg til den visuelle kulturen vi lever i. Samfunnet er blitt så gjennomvisualisert at vi har behov for å øke vår forståelse av og kunnskaper om visuell retorikk, hvordan bilder kommuniserer, brukes og fortolkes, sier daglig leder Ole Jacob Bull i Bergesenstiftelsen.

At dette ikke er blitt høyt nok prioritert, kan selvsagt henge sammen med at det visuelle kunstfeltet gjennomgående er svakere organisert og mindre samkjørt enn andre kunstuttrykk. Da er det desto viktigere at allmennyttige stiftelser bidrar med gaver til kulturformål.