Energi Norge

Tegner forskningsveikartet for fremtidens nett

Nyhet   •   okt 31, 2012 07:18 CET

I framtiden vil energisystemet inneha mer fleksibel bruk og produksjon av energi. For å møte denne utfordringen har Energi Norge, sammen med medlemsbedriftene, utarbeidet et forskningsveikart som skal bidra videreutviklingen av et rasjonelt, fleksibelt og driftssikkert nett.

Økt bruk av toveiskommunikasjon, distribuerte måle- og styresystemer og nye sensorteknologier innebærer nye muligheter for å sikre fortsatt forsyningssikkerhet, på tross av et energisystem med mer større krav til fleksibiitet.

- Forskningsaktivitet i nettselskapene vil bidra til bedre løsninger og økt kunnskap for korrekte valg, både i et teknologisk, miljø, bedrifts- og samfunnsøkonomisk perspektiv. Ikke minst er det også med på å sikre robuste kompetanse- og utdanningsmiljø, sier Mona Askmann, direktør for kompetanse og forskning i Energi Norge.

Ønsker støtte fra Forskningsrådet

Det nye veikartet for nettforskning har til hensikt å peke ut de områdene som bransjen i fellesskap ser mest nytte av å forske på til energisystemet og nettselskapenes beste. Energi Norge har i samarbeid med representanter for utvalgte nettselskap og SINTEF Energi/Smartgridsenteret identifisert en rekke FoU utfordringer innenfor fire definerte ambisjonsområder:

Energisystem og organisering:

  • Helhet, roller og ansvar, offentlig forvaltning, energisystempolitikk, samfunnsøkonomi 

Planlegging og drift av fremtidens fleksible nett:

  • Bruk av IKT/Smart Grid, markedsmodeller for fleksibilitet, stabilitet, driftssikkerhet og beredskap

Fremdriftsrettet nettforvaltning:

  • Vedlikehold og reinvesteringer

Bærekraftige nettanlegg:

  • Lønnsomhet, HMS, natur og miljø

Basert på forskningsveikartet har Energi Norge har sammen med medlemmene prioritert 7 nye konkrete forskningsprosjekter for videre forskning på fremtidens nett. Det er søkt Norges forskningsråds program Renergi X om 39,5 millioner kroner i støtte, og den samlede nye porteføljen er på om lag 85 millioner kroner. Les mer om prosjektporteføljen og hvordan medlemsbedrifter av Energi Norge kan ta delta.

Oppfordrer til felles krafttak

Energi Norges medlemsbedrifter kan engasjere seg i fornybarnæringens felles FoU-prosjekter gjennom aktiv deltakelse og finansiering. Gjennom deltagelse i fellesfinansiert forskning vil flere dele på utgiftene, og på denne måten aktivere en større forskningsportefølje.

- Når alle bidrar litt blir terskelen lavere for å delta, samtidig som selskapene får mulighet til å påvirke kunnskapsinnhentingen etter eget behov. I tillegg er de med på å sikre og videreutvikle norske kompetansemiljøer, sier Askmann.

Askmann viser til at nye og bedre rammevilkår for nettforskning er på trappene, og håper at dette fører til økt forskningsinnsats blant nettselskapene. Norges vassdrags- og energidirektorat har foreslått å endre kontrollforskriften, slik at nettselskapene kan øke inntektsrammen for å dekke sine kostnader knyttet til forskning og utvikling. Taket for økningen i inntektsrammen er satt til 0,3 prosent av avkastningsgrunnlaget.