Justis- og politidepartementet

Tettere samarbeid med Russland

Nyhet   •   feb 01, 2010 09:38 CET

Russlands justisminister Alexander Konovalov besøkte blant annet Bredtveit kvinnefengsel sammen med justisminister Knut Storberget, for å se nærmere på norsk kriminalomsorg i praksis.


Russlands justisminister Alexander Konovalov og justisminister Knut Storberget har undertegnet et program for tettere samarbeid. Alternative straffereaksjoner og oppfølging av mindreårige lovbrytere står sentralt.

– Det er en viktig nyhet for internasjonalt kriminalomsorgsarbeid at Russland setter i gang en omfattende reform og vil halvere sin fangebefolkning. Jeg er glad for at den russiske justisministeren i den anledning kom til Norge, slik at vi kan utveksle erfaringer. Programmet vi har undertegnet styrker samarbeidet innen justissektoren ytterligere, sier justisminister Knut Storberget

De to ministrene har blant annet blitt enige om å inngå et kompetansesamarbeid om alternativer til fengsel, som hjemmesoning med elektronisk kontroll og samfunnsstraff. Det skal videre gjennomføres et tverretatlig samarbeidsprosjekt innen forebygging, rehabilitering og reintegrering av mindreårige lovbrytere. Bruk av alternative straffereaksjoner og mekling ovenfor barn og unge står sentralt i prosjektet. Videre skal det gjennom Ekspertgruppen for fengselshelse gjennomføres tiltak rettet mot innsatte med alkohol- eller narkotikaavhengighet. 6 av 10 innsatte i norske fengsler har rusproblemer ved innsettelse.

Norge er godt i gang med en omfattende reform av kriminalomsorgen. En av ambisjonene er å gi en mer effektiv rehabilitering ved å finne alternativer til fengsel. Russland er i første fase av sin reformplan mot 2020, hvor de også ønsker å innføre alternative straffereaksjoner.

Tall på innsatte:
Norge: ca               70/100 000         70/100 000 innbyggere. Det var per 1. januar ca 3500 innsatte i norske fengsler, hvorav 10 under 18. Det er 43 fengsler og 17 friomsorgsenheter. For å møte unges særskilte behov, etablerer regjeringen to særskilte ungdomsenheter i Bergen og Oslo. Den norske kriminalomsorgen har om lag 4000 ansatte.

Russland: ca 600/100 000 innbyggere. Det var ca 864 000 innsatte i Russland per 1. januar. De innsatte er fordelt på i overkant av 1000 institusjoner av 7 ulike kategorier, herunder 130 000 i varetektsfengsler og 59 000 i ungdomsfengsler (opp til 20 år). Den russiske kriminalomsorgen har om lag 400 000 ansatte.

Samarbeidsprogrammet er en oppfølging av avtalen om samarbeid mellom Den russiske føderasjons justisministerium og Det kgl. justis - og politidepartement av 29. mars 2006.

Les samarbeidsavtalen her (PDF)