Helse- og omsorgsdepartementet

Tilskudd til kommuner etter 22. juli

Nyhet   •   nov 24, 2011 10:52 CET

Det gis nå tilskudd til kommuner som har hatt ekstraordinære utgifter til psykososial oppfølging av rammede etter 22. juli. 

- Det er svært viktig at kommunene sørger for en aktiv og tett oppfølging av de rammede. Mange har fått, og får fortsatt god oppfølging. Vi fordeler nå midler til ekstraordinære utgifter knyttet til dette arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Gjennom regjeringens proposisjon om tilleggsbevilgninger som følge av angrepene mot regjeringskvartalet i Oslo og Utøya ble det for 2011 bevilget 80 mill. kroner til psykososial oppfølging i kommunene. I statsbudsjettet for 2012 har regjeringen foreslått å bevilge 50 mill. kroner til samme formål. Midlene bevilges over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett gjennom økte rammer for skjønnstilskuddet, og er nå fordelt til fylkesmennene som forestår den endelige fordelingen til kommunene.

Kommunene har ansvaret for å yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester, herunder psykososial rehabilitering. Kommunene har i tiden etter 22.juli fulgt opp sine innbyggere både gjennom de ordinære tjenestene og gjennom ekstraordinære tilbud.
Et utvidet tilbud i skolehelsetjenesten og en styrket bemanning innen det kommunale psykiske helsearbeidet er eksempler på hvordan kommuner har håndtert utfordringene.  – Når vi vet hvilke problemer mange av de rammede sliter med er det fortsatt viktig å følge nøye med, slik at hjelp kan tilbys når behovene er der, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helsedirektoratet har utarbeidet et kartleggingsverktøy for å understøtte oppfølgingen av den enkelte rammede. Kartleggingen anbefales særlig i oppfølgingen av de overlevende etter hendelsene på Utøya. Hensikten med kartleggingen er å fange opp reaksjoner og plager for å sikre at alle som trenger videre hjelp, får det. På grunn av den ekstreme situasjonen de overlevende fra Utøya har vært gjennom, anbefales lav terskel for kontakt med hjelpeapparatet, for eksempel fastlegen, for samtale og eventuelt undersøkelse.


Helsedirektoratet har med sin samlede kjennskap til omfanget av rammede i fylkene utarbeidet en fylkesvis fordeling for midlene. Helse- og omsorgsdepartementet har så i samråd med Kommunal- og regionaldepartementet fastsatt fylkesrammene.

Fordeling på landets fylker 

Fylke

 

2011

(1000 kr)

2012 (1000kr)

Østfold

5 350

3 350

Oslo og Akershus   

19 950

12 450

Hedmark

4 350

2 700

Oppland

2 250

1 400

Buskerud

9 200

5 750

Vestfold

2 850

1 800

Telemark

2 050

1 350

Aust-Agder

 

1 350

850

Vest-Agder

2 100

1 300

Rogaland

5 300

3 300

Hordaland

5 900

3 700

Sogn og Fjordane

1 300

800

Møre og Romsdal

3 100

1 950

Sør-Trøndelag

3 600

2 250

Nord-Trøndelag

1 600

1 000

Nordland

2 900

1 800

Troms

3 950

2 450

Finnmark

2 900

1 800

SUM

80 000

50 000