Justis- og politidepartementet

Tilskudd til organisasjoner som yter frivillig innsats til domfelte under straffegjennomføring

Nyhet   •   okt 21, 2010 16:15 CEST

Med forbehold om Stortingets godkjenning av budsjettet for 2011, kan Justisdepartementet gi tilskudd til organisasjoner som yter frivillig innsats til domfelte under straffegjennomføring. Ved tildeling av midler vil det bli lagt vekt på at tiltaket støtter opp om kriminalomsorgens generelle målsettinger, og med spesiell vekt på tilbakeføring til samfunnet etter endt soning.

Målsettinger

• Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger.

• Det skal legges bedre til rette for en kriminalitetsfri tilværelse etter gjennomført straff.

Målet om å legge til rette for at lovbryteren skal kunne gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster, bør underbygges i søknaden.

Departementet vil, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, prioritere å gi tilskudd til organisasjoner som kriminalomsorgen har inngått et lengre samarbeid med.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Justisdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen, ved forværelset, tlf. 22 24 55 01 eller 22 24 55 31 eller lastes ned her eller på http://www.kriminalomsorgen.no/dokumenter. Søknadsfrist er satt til 15. desember 2010.