Landbruks- og matdepartementet

Tre: Treprogrammet 2000-2005

Nyhet   •   des 08, 2009 13:44 CET

Tre: Landbruks- og matdepartmentet har meddelt EFTA Surveillance Authority (ESA) at det vil bli krevd tilbakebetaling av midler fra enkelte prosjekter som er bevilget over Treprogrammet 2000 - 2005. Støtten er i strid med EØS-regelverket.

- Kravet kommer som en følge av at ESA den 23. januar 2008 fattet vedtak om tilbakebetaling av utbetalt statsstøtte under Treprogrammet som ikke er i tråd med EØS-regelverket, sier statssekretær Ola T Heggem i Landbruks- og matdepartementet. I samarbeid med Innovasjon Norge har vi gjennomgått alle prosjektene som har fått støtte over programmet, sier Heggem.

Vil øke trebruken
Heggem understreker at ESAs vedtak gjelder det tidligere Treprogrammet 2000 - 2005.  Dagens tresatsing - Trebasert innovasjonsprogram - er notifisert og godkjent av ESA i 2008 og tilfredsstiller gjeldende regelverk, sier Ola T. Heggem. - Denne saken endrer ikke regjeringens syn på at økt bruk av tre har en positiv klimaeffekt. Myndighetene vil også framover arbeide for at trebruken i samfunnet skal økes, sier Heggem. Dette er viktig også med tanke på sysselsetting, særlig i distriktene. Jeg vil benytte anledningen til å kreditere næringen for helhjertet å ha støttet opp om regjeringens initiativ for økt trebruk. Uten deres innsats er det vanskelig å se at vi hadde oppnådd samme positive anseelse som trevirke faktisk har i dag, sier statssekretær Ola T. Heggem.

Bakgrunnen for saken er at ESA i sitt vedtak tok som utgangspunkt at midlene som ble bevilget over Treprogrammet 2000 - 2005 er å betrakte som statsstøtte, og at programmet ikke har vært i tråd med EØS-avtalen. ESA konkluderte med at utbetalt støtte i utgangspunktet måtte betales tilbake. Men ESA viste samtidig til at støtte til enkeltprosjekter som er utbetalt i tråd med de materielle reglene i statsstøtte-regelverket ikke trenger å bli gjenstand for tilbakebetaling.  ESA anså derfor at omfanget av tilbakebetaling kunne være begrenset.

Innovasjon Norge har i sin gjennomgang av alle sakene tilhørende Treprogrammet 2000 - 2005 slått fast at støtten til en rekke enkeltprosjekter er utbetalt i tråd med de materielle reglene i statsstøtteregelverket og derfor ikke er gjenstand for tilbakebetaling.

Det er Innovasjon Norge som fatter de endelige vedtakene om tilbakebetaling og vil stå for innkreving av tildelte midler.

Bred anvendelse
Treprogrammet 2000 - 2005 hadde til hensikt å bidra til høyere verdiskaping gjennom foredling innenlands og økt anvendelse av trevirke. Programmet skulle blant annet fokusere på de mulighetene som ligger i produktutvikling, design og arkitektur, og legge til rette for at trevirke ble vurdert som et attraktivt materiale med brede anvendelsesmuligheter.

Kontaktpersoner:  
Avdelingsdirektør Knut Øistad, tlf 22 24 93 62 eller seniorrådgiver Veslemøy Faafeng, tlf 22 24 92 77.

Tre: Landbruks- og matdepartmentet har meddelt EFTA Surveillance Authority (ESA) at det vil bli krevd tilbakebetaling av midler fra enkelte prosjekter som er bevilget over Treprogrammet 2000 - 2005. Støtten er i strid med EØS-regelverket.

Forsidebilde: Tore Wuttudal, Samfoto