Forsvarsdepartementet Norge

Tydeligere regelverk

Nyhet   •   feb 14, 2010 20:14 CET

- Den såkalte Marokko-saken synliggjør behovet for et klart og tydelig regelverk. Det vil jeg nå ta initiativ til at vi får, sier forsvarsminister Grete Faremo.

- Helt uavhengig av om de involverte soldatene har brutt gjeldende regler i Forsvaret eller ikke: Det er prinsipielt uakseptabelt at soldater som tjenestegjør i det norske Forsvaret tar oppdrag som det ikke er gitt ordre om gjennom tjenestevei, sier statsråden. Vi ønsker at den spesifikke soldatkompetansen skal forbeholdes Forsvaret så lenge man er ansatt.

- Den voldsomme utviklingen av en privat sikkerhetsbransje både nasjonalt og internasjonalt gir nye typer utfordringer. Sikkerhetsbransjen vil åpenbart etterspørre også militær kompetanse og ønske nær kontakt med blant annet militære miljøer med tanke på læring og eventuell rekruttering. Dette må fanges opp og reguleres ved regelverk som er tilpasset den virkeligheten, sier hun.

Alle arbeidstakere har en generell forpliktelse til lojalt å ivareta arbeidsgivers interesser, både på jobb og i fritiden. Sammenhengen mellom soldatenes profesjonalitet og rolleforståelse opp mot samfunnets tillit til Forsvaret gjør at det stilles strenge krav til lojalitetsplikt hos forsvarspersonell. De kan derfor ikke ta bierverv eller oppdrag som gjør at de kan komme i lojalitetskonflikt med Forsvaret, eller at dette skader Forsvarets anseelse.

Ser på reglene
Forsvarsdepartementet har i lengre tid hatt fokus på holdninger, etikk og ledelse. Dette er sentralt i arbeidet for at forsvarssektoren skal oppfattes som seriøs, samfunnsbevisst og ansvarsbevisst. Dette kommer til uttrykk i handlingsplanen ”Holdninger, etikk og ledelse”, som Forsvarsdepartementet har gitt ut. Også en tydelig forståelse av profesjonens begrensninger er en del av denne planen. Tidligere forsvarssjef var dessuten klar på dette i sitt policybrev av 13. august 2009.

- For å klargjøre reglene ytterligere mener jeg at det er behov for å utrede om man bør lovfeste lojalitetsplikten for forsvarsansatte nærmere. Vi vil se nærmere på reglene om å ta oppdrag og bierverv på utsiden av Forsvaret. Dette gjelder både lønnet og ulønnet arbeid eller oppdrag. Dette er et langsiktig arbeid fordi vil ta tid å forandre en lov, sier forsvarsministeren.


Klargjøringer
Forsvarsstaben er nå i gang med en revidering av Forsvarets personellhåndbok. På kort sikt bør det derfor klargjøres i håndboka hvilke regler som gjelder. Det bør også vurderes hvorvidt arbeidskontraktene for midlertidig og fast ansatte bør klargjøres på dette punktet.

- Hvordan vi kan forhindre at de som ikke lenger er ansatt i Forsvaret påtar seg denne typen oppdrag er en mer innviklet sak rent juridisk. På mer generelt grunnlag er det grunn til å vurdere å forby nordmenn å delta i leiesoldatlignende virksomhet i utlandet, som også vil gjelde personer som har sluttet i Forsvaret. Regjeringen har dog ikke konkludert med om det skal foreslås lovendringer. Det må gjennomføres en grundig juridisk utredning først, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Utgangspunktet for den siste vurderingen er altså ikke enkeltsaker, men en internasjonal utvikling i økt bruk av private sikkerhetsselskaper. Regjeringen er grunnleggende skeptisk til private som driver halvmilitær virksomhet.