Kunnskapsdepartementet

Utdanningsbølgen – oppdaterte tall

Nyhet   •   des 01, 2009 14:11 CET

I stortingsmeldingen ”Utdanningslinja” viser Kunnskapsdepartementet til en utdanningsbølge som vil komme på grunn av store ungdomskull og mulig økt press i arbeidsmarkedet. Prognosene er basert på tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Etter framleggelsen av meldingen har SSB justert sine befolkningsframskrivinger og kommet med nye anslag for vekst i studietilbøyelighet. Kunnskapsdepartementet har derfor oppdatert sine anslag og scenarioer for utdanningsbølgen.

- Dette nye anslaget for veksten i antall studenter gir oss et godt felles grunnlag for videre innstats og diskusjon. Jeg er overbevist om at vi vil lykkes både med å opprette nok studieplasser og sikre at utdanningen er av topp kvalitet, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.

Dersom studietilbøyeligheten holder seg uforandret, vil antall søkere til høyere utdanning øke med rundt 17 000 fram til 2013. Dette vil komme som et rent resultat av den demografiske utviklingen.

Dersom studietilbøyeligheten derimot øker med 10 prosent de neste fire årene, vil vi få over 33 000 nye søkere til høyere utdanning fram til og med 2013.

- For å møte den økte etterspørselen etter høyere utdanning må flere ting gjøres. Staten vil sørge for flere studieplasser, og kapasiteten i høyere utdanning skal utnyttes bedre. Dessuten bør flere studere i utlandet og flere bør ta kortere, yrkesrettede utdanninger etter videregående skole, sier Aasland.

Små endringer i studietilbøyeligheten vil gi store utslag i det totale antallet studenter. Det er derfor større usikkerhet jo lenger fram i tid man ser.

Graf: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2009/utdanningsbolgen--oppdaterte-tall-.html?id=587537

Kilde: SBBs befolkningsframskrivinger og Kunnskapsdepartementet