Helse- og omsorgsdepartementet

Utvalg om utstøting og sykefravær i helse- og omsorgssektoren

Nyhet   •   des 21, 2009 00:26 CET


I statsråd 18. desember ble det oppnevnt et utvalg som skal utrede spørsmål knyttet til utstøting og sykefravær i helse- og omsorgssektoren. Utvalget skal ledes av Kolbjørn Almlid, og skal levere sin rapport innen utgangen av 2010.

Utvalget er bredt sammensatt med representanter fra partene i arbeidslivet, forskere, helse- og omsorgssektoren og arbeidsmiljømyndighetene.

– Helse- og omsorgsektoren ligger høyt på sykefravær, og det offentlige har som den største arbeidsgiveren i sektoren et særlig ansvar for å gjøre noe med dette, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Må være attraktivt yrke
Hun understreker at det er et stort behov for flere hender i helse- og omsorgssektoren i årene framover.

– Arbeidet for å forebygge utstøting og sykefravær er viktig for å sikre dette. Personellet er den største og viktigste ressursen vi har. Vi er både avhengig at personellet forblir i yrket og at ungdom søker seg til utdanning og jobb i sektoren, sier Strøm-Erichsen.

En annen viktig begrunnelse for utvalget er de store forskjellene en ser i helse mellom utdannings, yrkes- og inntektsgrupper i Norge.

– Vi finner slike forskjeller for de fleste helsemål og sosioøkonomiske bakgrunnsfaktorer, sier helse- og omsorgsministeren.

Utvalget er en oppfølging av St. meld. nr. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller, der regjeringen varslet at den ønsker å utrede omfanget av og årsaker til sykefravær og utstøting og mulige virkemidler for å begrense fraværet i sektoren.

Prioriterer arbeid og arbeidsmiljø
Stortingsmeldingen om utjevning av sosiale helseforskjeller er basert på en bred forståelse av årsakene til helseforskjellene og innsatsområdene omfatter alt fra inntekt, oppvekstsvilkår, utdanning, arbeid og arbeidsmiljø til helseatferd og helsetjenester.

Arbeid og arbeidsmiljø utgjør ett av de prioriterte innsatsområdene.

– Det å ha arbeid er i seg selv en viktig helsefremmende og forebyggende faktor, blant annet fordi det øker den enkeltes materielle, kulturelle og sosiale ressurser, sier Strøm-Erichsen.

I tillegg er egenskaper ved arbeidsplassen en viktig påvirkningsfaktor for helse. Sosiale forskjeller i arbeid og arbeidsmiljø kan derfor ha stor betydning for sosiale forskjeller i helse.

– Jeg ser fram til utvalgets rapport som grunnlag for å forbedre arbeidet med å bekjempe sykefravær og utstøting i sektoren, sier Strøm-Erichsen.

Konkrete tiltak
Utvalget vil få som oppgave å sammenfatte relevant kunnskap på området og synliggjøre kunnskapshull.

Videre skal det beskrive og drøfte omfanget av og årsaker til fravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren og beskrive utviklingen over tid.

Utvalget vil også få i oppgave å foreslå konkrete tiltak for å redusere helserelatert fravær og helserelatert utstøting i sektoren.

– I tillegg til konkrete anbefalinger, regner jeg med at utvalget vil bidra til økt oppmerksomhet og debatt om hvordan vi kan redusere utstøting og sykefravær i helse- og omsorgssektoren sier helse- og omsorgsministeren.

Mandatet til utvalget om utstøting og sykefravær i helse- og omsorgssektoren.

Utvalgets sammensetning
styreleder Kolbjørn Almlid (leder), Verran i Nord-Trøndelag
prosjektleder Edle Utaaker, Bergen
professor Steinar Westin, Trondheim
avdelingsdirektør Stein Knardahl, Oslo
forsker I Kjetil Telle, Oslo
professor Ivar Sønbø Kristiansen, Oslo
administrerende direktør Eva Håheim Pedersen, Hammerfest
prosjektleder Siren Vetnes Johannessen, Mandal
rådgiver Hanne Børrestuen (KS), Oslo
fagsjef Anne Turid Wikdahl (Spekter), Bærum
rådgiver Helga Bull-Rostrup (HSH), Oslo
avdelingssjef Karin M. Liabø (YS/Delta), Bærum
nestleder Mette Nord (LO/Fagforbundet), Porsgrunn
lege Hege Gjessing (Akademikerne), Oslo
spesialrådgiver Erik Bårdseng (Unio/NSF), Elverum