Kunnskapsdepartementet

Veiledning av nye lærere godt i gang

Nyhet   •   feb 07, 2011 08:57 CET

Tre av fire grunnskoler og videregående skoler har allerede den nye veiledningsordningen for nyutdannede lærere på plass eller har konkrete planer om å innføre den. 8 av 10 skoler som fikk nyutdannede lærere i sine rekker fra høsten 2010 tilbyr en veiledningsordning.

Både skoleeiere, rektorer og nyutdannede lærere har bidratt med sine svar i  kartleggingsundersøkelsen som Kunnskapsdepartementet og KS, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, nylig har gjennomført.

Alle nyansatte, nyutdannede lærere i grunnskole og videregående opplæring skal få et tilbud om veiledning fra skoleåret 2010/11. Veiledningen kan enten foregå på egen arbeidsplass eller i kombinasjon med samlinger utenfor arbeidsplassen.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er fornøyd med tallene.
- Veiledning er et viktig grep for å få lærere til å trives og lykkes i skolen. Dette er derfor gledelige resultater så raskt etter innføringen av ordningen. Likevel ser vi at det er et stykke igjen før veiledningsordningen er på plass ved alle skoler som har nyutdannede lærere, sier Halvorsen.

Skoleeiere og rektorer trekker fram forankring hos skoleledelsen og at det avsettes tid i arbeidsplaner, som viktige forutsetninger for at veiledningsordningen skal komme på plass.
- Vi er trygge på at alle skoler som har nyutdannede lærere, vil ha en organisert veiledning på plass allerede fra neste skoleår, sier styreleder i KS, Halvdan Skard.

Allerede tre måneder etter avtalens oppstart viser kartleggingen at kommuner og fylkeskommuner tar ansvar og ser hvor viktig det er å gi slik veiledning.

Skard legger også vekt på at seks av ti skoler allerede har veiledere med formell veiledningskompetanse og at dette bekrefter at skoleeierne tar rekrutteringen inn i læreryrket på alvor.

Statsråd for høyere utdanning og forskning, Tora Aasland, som har hovedansvaret for utdanning av nye lærere, sier at vi nå ser at stadig flere unge søker lærerutdanning.
- Det er viktig at nyutdannede lærere etterspør den nye ordningen. Vi må ta vare på studentene når de har fullført studiet og skal gå løs på et krevende og spennende yrke, sier Aasland.

Veilederstudiet

Fra høsten 2010 er det satt i gang tilbud for nesten 1500 studenter ved veilederstudiet ved universiteter og høyskoler. Det betyr at det i den nærmeste framtid vil bli en betydelig økning i antall kvalifiserte veiledere i skolen.

Kunnskapsdepartementet og KS har inngått en avtale om å arbeide for at alle skoleeiere skal tilby veiledning til alle nyansatte, nyutdannede lærere i grunnskolen og videregående opplæring fra skoleåret 2010-2011.

Målsettingen er at tilbudet også skal utvides til å gjelde nytilsatte nyutdannede førskolelærere i barnehagene i løpet av skoleåret 2011-2012.