Helse- og omsorgsdepartementet

Viktig å lære av de gode eksemplene

Nyhet   •   feb 08, 2011 16:20 CET

Det er viktig at helseforetakene lærer av hverandre i arbeidet for å få ned sykefraværet, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Tirsdag arrangerte statsråden en konferanse om sykefravær i helseforetakene.

Helseforetakene skal – i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene – redusere andelen deltid med minst 20 prosent i løpet av 2011.

Sykefraværet er lavest i Helse Vest – som ligger to prosent under landsgjennomsnittet på 7,8 prosent. I løpet av fire år er sykefraværet i Helse Vest redusert fra 20,3 dager til ni dager. Alle sykehusene i regionen følger denne trenden.

- Hva kan vi lære av Helse Vest? Jo, Helse Vest har jobbet systematisk med å skape en god fraværskultur og gi støtte til medarbeidere som er syke. Egenmeldt sykefravær er stabilt lavt. Sykefraværet har gått ned og stabilisert seg og langtidsfraværet er betydelig redusert, sier Strøm-Erichsen.

- Det gjøres mye bra for å få til helsefremmende arbeidsliv. Det er godt dokumentert at desto tidligere forebygging og systematiske tiltak settes inn, desto større er muligheten for å lykkes, sier helse- og omsorgsministeren.

Hun peker på flere gode eksempler:

  • Helse Stavanger HF har oppnådd gode resultater med sin brede tilnærming til forebygging og oppfølging, og bruk av ulike styringssystemer.
  • Helse Sunnmøre HF har arbeidet langsiktig og systematisk med oppfølgingen av gravide – også flere andre helseforetak har tilsvarende tiltak. Her er det oppnådd betydelige resultater for den gravide og bedring av tilretteleggingen generelt.
  • Helse Nord RHF har satset sterkt på seniorpolitikk. Nesten hver tredje medarbeider i Helse Nord er over 50 år.  Disse arbeidstakerne har verdifull kompetanse som de ønsker å videreføre til yngre kolleger.

Et av fellestrekkene med de ulike vellykkede tiltakene og prosjektene er individuelt tilrettelagt oppfølging og bred involvering av medarbeiderne.

Helsesektoren har høyest sykefravær og flest ansatte som går over i andre helserelaterte trygdeytelser. Det regjeringsoppnevnte Almild-utvalget har sett nærmere på dette i utredningen Arbeid for helse.

- Denne utredningen har gitt oss nyttig kunnskap. Utvalget påpeker en viktig grunn til at sykefraværet er høyere i vår sektor: Det er den høye andelen kvinner som arbeider i denne sektoren, sammenliknet med andre sektorer. For meg betyr det at vi må utvikle mer kunnskap om hva som kan gjøres for å tilrettelegge arbeidssituasjonen for kvinnelige medarbeider og finne frem til de effektive tiltakene og virkemidlene. Andelen kvinner i vår sektor er om lag 80 prosent, og vi trenger dem alle sammen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.