Helse- og omsorgsdepartementet

Viktig å utjevne sosiale helseforskjeller

Nyhet   •   des 10, 2009 09:10 CET

Å redusere helseforskjeller er helt nødvendig for å trygge det norske velferdssamfunnet. - Vi må måles på det vi gjør for å redusere forskjellene i helse, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I dag overleverte helsedirektøren en rapport til helse- og omsorgsministeren om arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller.

Rapporten er en oppfølging av Stortingsmelding nr. 20 Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. I denne stortingsmeldingen presenterte regjeringen en helhetlig og langsiktig politikk for å utjevne sosiale helseforskjeller.

Strategien er konsentrert rundt fire hovedområder:

  • Redusere sosiale forskjeller som bidrar til helseforskjeller
  • Redusere sosiale forskjeller i helseatferd og bruk av helsetjenester
  • Målrettet innsats for sosial inkludering
  • Utvikle kunnskap og sektorovergripende verktøy.

Rapporten presenterer både indikatorer for å måle utviklingen innen disse områdene, og rapporterer på hvilke tiltak som er iverksatt innen disse områdene for å utjevne sosiale helseforskjeller.

Det viktigste budskapet er at det ikke er ett enkelt tiltak eller sett av virkemidler som er løsningen, men langsiktig systematisk innsats på mange områder samtidig. Dette krever at vi har et godt system for å følge opp politikken. Et sentralt oppfølgingstiltak er derfor å etablere en systematisk rapportering for å følge utviklingen i arbeidet med å redusere helseforskjeller.

Selv om den norske befolkningens helse er god, vet vi at bak gjennomsnittstallene skjuler det seg store sosiale forskjeller. Å utjevne sosiale helseforskjeller er viktig for folkehelsen, for å sikre grunnleggende rettferdighet og for å ivareta velferdsstatens bæreevne.