Arntzen de Besche Advokatfirma

Viktige endringer i reglene om konkurranse- og kundeklausuler i arbeidsforhold

Nyhet   •   des 15, 2015 09:34 CET

Det har i lang tid vært diskutert endringer i reglene om konkurranse- og kundeklausuler i arbeidsforhold, og arbeidet med å lage utkast til nye regler har pågått i flere år. Fredag 11. desember vedtok imidlertid Stortinget nye regler. Lovforslaget ble vedtatt i samsvar med Arbeids- og sosialkomiteens innstilling og  medfører viktige endringer på enkelte punkter i forhold til dagens regelverk og slik rettstilstanden har utviklet seg i praksis.

Blant annet er det verdt å merke seg følgende hovedpunkter:

  • Det oppstilles en begrensing på varigheten for konkurranse- og kundeklausuler. Lovforslaget innebærer at slike bestemmelser er begrenset til 12 måneder;
  • Ved konkurranseforbud skal det ytes full lønn opp til 8 G, over det ytes 70 % av lønnen. Det er adgang til å begrense kompensasjonen til 12 G.
  • Utgangspunktet vil også etter det nye lovforslaget være at En konkurranseklausul ikke kan gjøres gjeldende ved oppsigelse fra arbeidsgiver. Unntak er dersom oppsigelsen er saklig begrunnet i arbeidstakers forhold.
  • Arbeidstaker har etter de nye reglene krav på skriftlig redegjørelse fra arbeidsgiver om konkurranse- og/eller kundeklausulen utløses. En slik redegjørelse er bindende for arbeidsgiver i 3 måneder etter at den er avgitt (eller til utløpet av oppsigelsestiden). Arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse skal i tilfelle fremgå av redegjørelsen.
  • Reglene om konkurranse- og kundeklausuler gjelder ikke for virksomhetens øverste leder dersom vedkommende i skriftlig avtale har sagt fra seg slike rettigheter mot etterlønn før fratreden.

Det er ikke fastsatt bestemmelser om når de nye reglene vil tre i kraft. Men for avtaler inngått før ikrafttredelsen, gis loven virkning ett år etter ikrafttredelsen.

Kontaktpersoner: Partner Håvard Sandnes og senioradvokat Tonje Urdal Sand