Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vil beholde gode norske forbrukerrettigheter

Nyhet   •   feb 10, 2010 16:50 CET

Forbrukerministeren møtte det spanske EU-formannsskapet

Bekymring for svekkede norske forbrukerrettigheter var bakgrunnen for at Audun Lysbakken dro til Madrid for å møte det nye EU-formannskapet. Statsråden ga tydelige innspill til hvordan direktivet om forbrukerrettigheter bør endres under sitt møte med den spanske ministeren, Trinidad Jiménez Garcia-Herrera. Som formannskapsland i EU leder Spania nå forhandlingene om direktivforslaget i Ministerrådet.

Norge arbeider aktivt for at direktivet ikke skal redusere norske forbrukeres rettigheter slik enkelte har fryktet. Forslaget er kontroversielt og har møtt motbør fra forbrukerhold. I Parlamentet og EU-landene er meningene delte, og det er usikkert hvordan det endelige direktivet vil komme til å se ut.

” For meg er det viktig at den gode forbrukerbeskyttelsen vi har i Norge ikke svekkes samlet sett. Direktivforslaget er basert på at landene ikke kan ha avvikende forbrukerbeskyttelse i sin lovgivning, noe som vil begrense vår adgang til å gripe inn med nye regler for å styrke forbrukervernet” sier barne-, likestillings-  og inkluderingsminister Audun Lysbakken. ”Dette var et av hovedtemaene på møtet” tilføyer ministeren.

Lysbakken tok for øvrig opp følgende temaer på møtet:

- fordelene ved den norske fem års reklamasjonsfristen for varige forbruksgoder som for eksempel gjelder hvitevarer og biler. Det opprinnelige direktivforslaget er basert på en 2 års reklamasjonsfrist. Dette er et område hvor Norske forbrukere har god beskyttelse i forhold til land vi naturlig kan sammenlikne oss med.

- Viktigheten av å ha fleksible regler om urimelige avtalevilkår. Norge har i dag gode og fleksible regler som beskytter mot urimelige avtalevilkår. Direktivet vil kunne gi mindre fleksibilitet og det er svært uklart om den norske praksisen kan opprettholdes om det vedtas.

- Viktigheten av at direktivforslaget gjøres mye klarere. Forslaget behandles nå paralellt i Ministerrådet og i Europaparlamentet.
I Ministerrådets arbeidsgruppe deltar representanter for hvert EU-land. Det spanske formannsskapet leder møtene i Ministerrådet og har hovedansvaret for fremdriften i forhandlingene om direktivforslaget.