Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vil gjøre det gratis å klage på boligkjøp og salg.

Nyhet   •   nov 30, 2010 09:36 CET

Et offentlig utvalg som har gjennomgått ordninger for å løse forbrukertvister foreslår tiltak som vil forenkle og styrke disse mulighetene utenfor domstolene.
Utvlalgets leder sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud overrakte mandag utredningen til statssekretær Bergstø i BLD.

Vi ønsker å legge til rette for god tilgang til effektiv og rimelig tvisteløsning. Det er viktig at det tvisteløsningstilbudet utenfor retten fungerer optimalt, sier statssekretær Kirsti Bergstø i Barne, -likestillings og inkluderingsdepartementet.

Utvalget mener at klageordningene bør utvides. I dag er viktige bransjeområder ikke omfattet av ordningene.

Et forslag er at Forbrukertvistutvalget skal behandle saker om kjøp og salg av boliger og fritidsboliger. Boligtvister berører mange og har en stor innvirkning på økonomi og alminnelig velferdssituasjon.

Vi ser at slike saker er overrepresentert innenfor domstolene, og vi vet at en domstolsbehandling ofte vil være svært kostbar prosess for vanlige folk.
Jeg ser derfor frem til å se nærmere på utvalgets forslag, sier statssekretæren.

Utvalget foreslår også at det opprettes klageorganer ved persontransport, herunder taxi, privatskoler og TV-tjenester.

For øvrig foreslår utvalget:
• En ”førstelinjetjeneste” (Forbrukerportal) som kan hjelpe forbrukeren til å finne riktig klagenemnd og, forklare hvordan han eller hun skal klage. Denne tjenesten skal tilbys av Forbrukerrådet.
• Ny organisering av nemndenes arbeid, inkludert en offentlig godkjenningsordning for nemnder.
• Oppgavefordelingen mellom Forbrukertvistutvalget og Forbrukerrådet endres.
• Forbrukertvistutvalgets navn endres til Forbrukerklagenemnda.

Les hele NOUen her