Forsvarsdepartementet Norge

Vil ha flere jenter i førstegangstjeneste

Nyhet   •   okt 12, 2010 09:01 CEST

Forsvarsminister Grete Faremo ønsker at hver fjerde soldat i førstegangstjeneste skal være kvinne fra 2015. Faremo håper og tror at den nye sesjonsordningen vil bidra til dette.


Første runde med ny sesjonsprdning er åpnet på Hamar. Flere av jentene som var til stede forsikret om at Forsvaret var interessant for dem. Foto: Torbjørn Kjosvold, FMS.

- For mange er sesjonen det første møtet med Forsvaret, og det er viktig at dette møtet blir godt. Forsvaret er helt avhengig av å få inn dyktige og motiverte ungdommer, sier Faremo.

Mandag besøkte forsvarsministeren Vernepliktsverket på Hamar, og fikk møte ungdom som gjennomførte sesjon etter den nye ordningen.
- Den nye sesjonsordningen er en klar forbedring både for Forsvaret og for ungdommene. Forsvaret får inn de mest motiverte og best kvalifiserte kandidatene, og disse får mer tid og bedre oppfølging.

Jenter som hver fjerde soldat
Forsvarsministeren er opptatt av at den nye ordningen, med sesjonsplikt også for jenter, skal føre til at flere jenter kommer inn i Forsvaret.

- Jeg er svært imponert over den jobben som er gjort for å få et bedre sesjonstilbud både for gutter og for jenter. Jeg både håper og tror at disse tiltakene vil føre til at vi får flere jenter inn til førstegangstjeneste. Det å få flere kvinner inn i Forsvaret går alt for sent, og jeg er utålmodig. Jeg har en målsetting om at innen 2015 skal 25 % av de som avtjener førstegangstjenesten være kvinner. Jeg har derfor i samråd med forsvarsledelsen kommet til at vi allerede nå setter en kvote på minimum 1500 kvinner for det årskullet som er inne til sesjon, sier hun.

I dag er det rundt 700 kvinner som gjennomfører førstegangstjenesten hvert år.

Skal være kvalifiserte
Forsvarsministeren understreker at både kvinner og menn i førstegangstjenesten skal være kvalifiserte til stillingene de blir plassert inn i. Det må foretas en kritisk gjennomgang av kravene som settes til stillingene.
- I denne gjennomgangen må vi se på om dagens kravsetting er basert på reelle behov i dagens forsvar. Vi har behov for mer kvinnekompetanse i Forsvaret, og da må vi ikke legge for eksempel unødvendige strenge fysiske krav som motarbeider dette, sier hun.

Det har vært en målsetting om 20 % kvinnelig befal/vervede i Forsvaret innen 2020. For å nå dette, må Forsvaret ha betydelig flere kvinner inne til førstegangstjeneste enn i dag.
- En kvote på 1500 er sannsynligvis et meget forsiktig tiltak i så måte. Vi må også jobbe videre med andre tiltak for å vise jentene hvilke muligheter de har i Forsvaret. Vi må rekruttere, beholde og forfremme kvinnene. Forsvaret har satt inn mange gode tiltak de siste årene, med tett oppfølging av jenter etter sesjon og spesielt frem mot opptak til befalskole. Likevel får vi ikke nok jenter inn i Forsvaret, understreker Faremo.


Faremo håper den nye sesjonsordningen skal gi flere jenter lyst til å ta førstegangstjenesten. Foto: Torbjørn Kjosvold, FMS.

Fakta om ny sesjonsordning
Stortinget vedtok endringer i vernepliktsloven fra 1. januar 2010. Det var to viktige endringer. Sesjon ble pliktig for begge kjønn og todelt. Ungdommen som er født i 1992 er de første som gjennomfører sesjon etter ny modell.

Sesjon del 1 er en nettbasert egenerklæring.  (60.000 ungdommer)
Sesjon del 2 er oppmøte på et sesjons¬senter for de som er valgt ut etter del 1. (25.000 ungdommer)