Statsministerens kontor

Vil ikke foreslå endringer i ytelsene til unge uføre

Nyhet   •   nov 23, 2010 08:58 CET

Regjeringen vil ikke foreslå endringer i ytelsene til unge uføre. Men regjeringen ønsker å rette mer oppmerksomhet mot det problemet at stadig flere unge mennesker ender opp med en varig uførestønad.

Siktemålet er å gjøre så mye en kan for at de som fortsatt har en sjanse til å klare seg helt eller delvis på egen inntekt også får hjelp til det. Dette handler blant annet om tidligere og bedre oppfølging av unge uføre, slik at flest mulig kan komme i arbeid og aktivitet. Kvaliteten på dette tilbudet kan ha konsekvenser for unge mennesker livet ut.

Regjeringen arbeider med en reform av uføreordningen som oppfølging av pensjonsreformen. Det må i den forbindelse tas stilling til mange enkeltspørsmål. Regjeringen har ikke trukket endelige konklusjoner i arbeidet med uførereformen. I diskusjonen om endringer i uførepensjonen legges det ikke opp til innstramminger samlet sett. Når det gjelder alderspensjon til tidligere uføre vil det også i årene som kommer være en vekst i pensjonene og økning i kjøpekraften.