Utenriksdepartementet

Vil utrede norsk tilslutning til individklageordning

Nyhet   •   feb 01, 2011 15:27 CET

Utenriksdepartementet har besluttet å innhente en ekstern utredning for å belyse de rettslige implikasjonene ved en eventuell norsk tilslutning til den valgfrie protokollen om individklageordning til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Advokat Henning Harborg skal utføre utredningen.

Den valgfrie protokollen ble vedtatt under FNs 63. generalforsamling den 10. desember 2008 og åpnet for undertegning 24. september 2009. Protokollen har ennå ikke trådt i kraft.

Regjeringen har så langt ikke tatt stilling til om Norge skal bli part i protokollen om individklageordning. Før regjeringen tar stilling til spørsmålet om norsk tiltredelse, ønsker den å få saken grundig belyst gjennom å innhente en ekstern utredning.

Under Norges landhøring i FNs menneskerettighetsråd (Universal Periodic Review- UPR) påtok Norge seg en frivillig forpliktelse til å vurdere tilslutning til protokollen om individklageordning etter å ha foretatt en studie av dens rettslige implikasjoner.

Med grunnlag i en anskaffelsesprosess gjennomført i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser, har advokat Henning Harborg, partner i advokatfirmaet Mageli, blitt tilkjent oppdraget med å utrede de rettslige implikasjoner av en eventuell norsk tiltredelse til protokollen. Henning Harborg har solid internasjonale erfaring, også fra menneskerettighetsfeltet. Han har arbeidet hos FNs høykommissær for menneskerettigheter med forberedelser av klagesaker for FNs menneskerettighetskomite og vært justissekretær ved EFTA-domstolen. Videre har han arbeidet hos Regjeringsadvokaten. Han har også erfaring fra offentlig utredningsarbeid, og har blant annet vært sekretær for Stortingets granskningskommisjon for Gardermoen.

Det følger av utredningens mandat at utrederen skal ha møter med sivilt samfunn for å motta deres synspunkter på spørsmål som omfattes av utredningen.

Utredningen skal foreligge innen 1. juli 2011 og vil bli gjort offentlig tilgjengelig.

Se mandatet for utredningen (pdf)