Skip to main content

Statsbudsjettet sett med arrangørenes øyne

Pressemelding   •   okt 07, 2016 09:00 CEST

Konsertscenen Hulen i Bergen er medlem av Norske Konsertarrangører. Her fra en konsert med Black Debbath i 2015. Foto: Synne Nilsson

Norske Konsertarrangører (NKA) er landets største interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører og representerer en stadig økende medlemsmasse av over 300 festivaler, klubber, spillesteder, konsertforeninger, studentsamfunn og kulturhus. Vår viktigste kampsak i flere år har vært å styrke rammebetingelsene til norske konsertarrangører. Her oppsummerer vi hvordan statsbudsjettet 2017 slår ut for våre medlemmer

Kulturminister Helleland har lagt frem sitt første statsbudsjett, som også er regjeringens siste før stortingsvalget høsten 2017. Flere av opptrappingene i kulturbudsjettet er positive for norske konsertarrangører, men en desentralisering av Kulturrådet vil være svært svekkende, mener Torbjørn Valum i Norske Konsertarrangører. 

  • På tross av en historisk satsing på kulturnæring, ser vi dessverre flere tegn til at Kulturministeren favoriserer idretten over kulturen. I årets budsjett ser vi det tydelig i tildelingene til refusjon av politikostnader og momskompensasjon.

Kreativt Norge
Det er gledelig å se at regjeringen endelig gjør et markant satsing på kulturnæring. Etter at det i flere år har vært prøvd ut forskjellige satsinger, blir nå Kreativt Norge etablert som et senter for kulturnæringer under Kulturrådet, samt at Innovasjon Norge styrkes med både virkemidler og mandat.

  • For at kulturnæringen skal tas på alvor som næring, og ikke en sektor med spesielle behov, er vi avhengig av at virkemiddelapparatet er rustet for å kunne støtte opp om bedriftsetablering og nyskaping for å legge til rette for bærekraftige kulturbransjer i hele landet. De grepene regjeringen gjør nå, vitner om en forståelse av kulturbransjen som en næring det skal satses på i fremtiden, sier Torbjørn Valum.

Etableringen av Kreativt Norge er kjærkomment for feltet, men de støtteordningene Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend bør ikke sauses sammen med kulturnæringssatsingen. Det er viktigere for det nye kontoret å få rendyrket arbeidet med kulturnæringer, og ikke bli oppstykket og få tildelt flere administrative forvaltningsoppgaver.

Kulturrådet svekkes
Kulturrådet må heller styrkes enn å bygges ned, de trenger ytterligere ressurser og mandat til å gjøre etatsoppgaver på vegne av Kulturdepartementet. Eksempler fra musikkfeltet er at Kulturrådet bare det siste året har fått mandat av Kulturdepartementet til å gjennomføre tre store omveltende utredninger; Knutepunktordningen, regionale sentra og kartlegging av arrangørfeltet, uten at det har fulgt med økte ressurser. Dette har medført at Kulturrådet ikke har hatt kapasitet (eller virkemidler) til å gjøre en så god jobb for norsk kulturliv som de har ønsket. Det siste Kulturrådet trenger nå er ytterligere oppsplitting og desentralisering.

  • Det er skuffende å se at Norsk Kulturfond ikke tilføres nye midler. Med flere søkere om beinet, vil dette utvilsomt føre til hardere kamp om tilskuddene for norske arrangører og festivaler. Knutepunktfestivalene er allerede lovet en indeksregulering for neste år, og det gir Norsk Kulturfond enda mindre handlingsrom i tiden fremover.

Politikostnader
Det er foreslått 2,5 mill. til dekning av politikostnader for idrettsarrangementer for barn og unge som vel strengt tatt er en videreføring av fjorårets budsjettforlik-forslag om tilsvarende sum for sykkelritt. Dette burde også utvides til å gjelde kultur. Det er ingen grunn til at idrettsarrangementer for barn og unge er i en særstilling, her må kulturen også få sin andel. Mest av alt bekrefter denne støtten at KUD mener politikostnader bør være et statlig anliggende, og ikke en belastning for kulturarrangører.

  • Norske Konsertarrangører mener i utgangspunktet at politiets kostnader med å passe på borgere bør være en del av deres samfunnsoppdrag. Vi ser denne bevillingen fra Kulturdepartementet som et steg på veien til å avskaffe politikostnadene, men synes det er underlig at det kun skal gjelde for idretten. Kulturarrangementer berører store grupper av befolkningen, og NKA ber forhandlingspartene i budsjettbehandlingen om at denne refusjonsordningen utvides til å også gjelde kulturarrangementer for barn og unge.

Våre festivalmedlemmer har kostander på 10-15 millioner til å dekke ekstraordinært politioppmøte under sine arrangementer. Disse kostnadene er en stor belastning for festivalene, og vi opplever store forskjeller mellom politidistriktene i hvor store overtidskostnader som festivalene bes dekke. Justisdepartementet har foreslått et ekstraordinært tilskudd for å bedre ressursene ute i politidistriktene, og Norske Konsertarrangører forventer at dette bedrer situasjonen for våre medlemmer.

  • Ressursmangelen i politiet er tydeligvis så stor at noen steder er politiet helt avhengig av inntekter fra våre medlemmer for å dekke kostnadene sine. Da er det gledelig at Justisdepartementet øker bevillingen med 300 millioner til politidistriktene. Vi håper dette vil føre til at politiet i mye større grad vil se på tilstedeværelse på kulturarrangementer om en naturlig del av sin drift, og ikke lempe kostandene ved dette over på arrangørene.


Flere finansieringskilder for arrangørene

Frifond går en usikker fremtid i møte
Hele Frifond-ordningen foreslås flyttet til spillemidlene, og andelen fra Statsbudsjettet som kuttes skal dekkes av overskuddet fra Norsk Tipping. Dersom det vil være slik fremover at år med lavt overskudd fra Norsk Tipping resulterer i færre midler til fordeling så er dette svært uheldig og en direkte trussel mot Frifond som har steget jevnt og trutt de siste årene. Det er dessuten vanskelig å forutse hvordan tippemidler fordeles, fordi fordelingsnøkkelen ikke henger sammen med statsbudsjettet, og er dermed ute av politisk kontroll fra Stortinget.

Gaveforsterkningsordningen styrkes
Det er gledelig at Gaveforsterkningsordning fortsatt styrket, og økes med 6, 5 millioner i årets budsjett. Norske Konsertarrangører mener retningslinjene må gjennomgås så det også gir rom for å få støtte til kulturarrangører som mottar sponsing, ikke bare gaver.

Støtte til nordisk musikkbransje
På nordisk nivå skal det satses på kunstnernes internasjonalisering og enklere tilgang til internasjonale markeder for norsk kulturell og kreativ næring. Dette håper vi gir rom for et norsk bidrag til den nye nordiske støtteordningen for artistmobilitet som lanseres av Nordisk Kulturfond i høst. Norge har enda ikke forpliktet seg til å bidra til denne ordningen, som skal oppmuntre arrangører til å booke nordiske artister.

  • Norge har formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2017, og da forventer vi at de følger opp denne rollen med å bidra til at norske konsertarrangører kan være med på å styrke den nordiske musikkscenen.

MVA-kompensasjon på stedet hvil
Momskompensasjon til frivilligheten er på stedet hvil, mens kompensasjonen til idrettsanlegg økes for å tilsvare etterspørselen. Momskompensasjonsordningen til frivilligheten dekker ikke alle utgiftene som frivillig sektor har, samtidig som regjeringen presiserer at tilsvarende støtte til idrettsanlegg skal dekke alle kostnader fullt ut.

  • Dette er viktige frie midler til frivilligheten, som kan gå inn i driften til organisasjoner uten bindinger. Men vi spør oss hvorfor er det viktigere å dekke idrettsanlegg i sin helhet enn frivilligheten, som stadig avkortes i denne ordningen.

For mer informasjon, kontakt:

Daglig leder i Norske Konsertarrangører Torbjørn Heitmann Valum.

977 18 676 / torbjorn@konsertarrangor.no

Om Norske Konsertarrangører

Norske Konsertarrangører (NKA) er landets største interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører og representerer en stadig økende medlemsmasse av over 300 festivaler, klubber, spillesteder, konsertforeninger, studentsamfunn og kulturhus.

Landets konsertarrangører er en mangfoldig gruppering av store og små, frivillige drevne organisasjoner og store kommersielle foretak. I by og bygd jobber disse hver dag for at det norske publikummet skal få oppleve musikk på sin scene eller klubb. Uansett hva slags sted som er arena, eller hvilken artist som står på scenen. Om scenen er inne eller ute, liten eller stor, ukjent eller anerkjent. Gode konsertopplevelser trenger gode arrangører og NKA arbeider hver dag for å gi norske konsertarrangører et tilbud som gjør dem i stand til å utvikle seg og være dyktige arrangører over tid, gode rammebetingelser for å drive konsertvirksomhet, samt å bidra til å øke profesjonaliteten i arrangørleddet.

NKA legger til rette for kompetansedeling og nettverksbygging i arrangørbransjen, og for å skape arenaer der arrangører kan møtes for å lære av hverandre. NKA tilbyr faglig opplæringsmateriell, kursing, veiledning og rådgivning for sine medlemmer. Som medlemsservice hjelper NKA arrangørene med juridiske tjenester, informasjonstiltak, støtte- og utvekslingsordninger, fordelaktige medlemsavtaler, samt å samle inn og spre kunnskap om konsertdrift i bred forstand.

Vedlagte filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy