Enighet i statsoppgjøret

Pressemeldinger   •   mai 24, 2019 15:08 CEST

Etter mekling 13 timer på overtid, aksepterte vi og de andre partene Riksmeklerens skisse. Dermed blir det ingen streik i staten. Med meklerens hjelp har vi sikret et sentralt generelt tillegg med likelønnsprofil og en forutsigbar avtalefestet pensjon (AFP) for alle, sier Kjersti Barsok, leder i NTL.

NY REGJERINGSPLATTFORM SVEKKER STATEN OG VELFERDEN

Nyheter   •   jan 18, 2019 14:08 CET

-Med denne regjeringsplattformen forsterkes den usosiale borgerlige politikken. Krf stiller seg bak en velferd- og arbeidslivspolitikk som går i en annen retning enn det vi nå trenger, sier Kjersti Barsok.

​Pressemelding fra NTL: Forlik sikrer pensjonen til oppsagte renholdere fra Forsvarsbygg

Pressemeldinger   •   nov 13, 2018 12:49 CET

I dag er det inngått forlik mellom 11 NTL-medlemmer i Forsvarsbygg og staten. Regjering privatiserte renholdet i Forsvaret og lavlønnede renholdere fikk dårligere arbeidsvilkår og pensjon. NTL tok ut stevning mot staten for renholderne som ikke fulgte over til ISS, og dermed ble oppsagt av Forsvarsbygg. Med forliket kan de stå i stilling til fylte 62 år og beholder retten til AFP/særalderspensjon.

Uttalelse fra NTLs landsmøte: ​Nei til statlig sanksjonert sosial dumping! Oppreisning for renholderne i Forsvaret!

Nyheter   •   nov 09, 2018 05:00 CET

Privatiseringen av renholdet i Forsvaret er ett av mange eksempler på at regjeringen lar liberalistisk ideologi og troen på markedet styre på bekostning av kvalitet på tjenestene og de ansattes opparbeidede rettigheter.

Fafos nylig publiserte rapport beskriver en anbudsutsetting som skulle gjennomføres koste hva det koste ville. Resultatet har blitt dårlig for alle involverte.

Forsvaret kjøper i dag underprisede tjenester fra ISS hvor avviksmeldingene er mangedoblet sammenlignet med da renholdet ble utført av egne ansatte. Det er usikkert om ISS i det hele tatt tjener noe på kontrakten de har inngått med Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet på sin side opererer med udokumenterte påstander om innsparinger, mens ansatte fortviler over et dårligere renhold.

Renholderne som er overdratt til ISS betaler for det hele med en sterk økning i arbeidsbelastning, et markant forverret arbeidsmiljø og frykt for oppsigelser. Rapporten dokumenterer hvordan ISS etter fredningstiden på ett år var gått ut forsøkte å sparke eldre arbeidstakere med fast stilling, samtidig som man rekrutterte nye renholdere.

For de forsvarsansatte har resultatet av privatiseringen blitt et dårligere renhold. I rapporten oppgir informanter at de i fravær av jevnlig renhold, bruker arbeidstiden på å vaske lokalene selv. Dette er verken effektivt eller økonomisk forsvarlig. Det er heller ikke en fornuftig bruk av skattepenger å si opp sikkerhetsklarerte renholdere og erstatte dem med renholdere i private firma, som grunnet manglende sikkerhetsklarering må fotfølges av sikkerhetsvakter gjennom arbeidsdagen.

Forsvaret har hatt og bør fortsatt ha kontroll og styring over eget personell og egne ressurser. Å gi fra seg kontroll og instruksmyndighet svekker forsvarsevnen og setter sikkerheten i fare.

De som imidlertid har tapt mest på regjeringens brutale anbudsutsetting er renholderne som har mistet det de trodde var en trygg arbeidsgiver, en forutsigbar pensjon og en jobb hvor de sammen med sine kolleger utgjorde landets forsvar.

Kampen for deres rettigheter fører NTL videre i lagmannsretten.

Våre krav til regjeringen er:

 • Renholdet i Forsvaret må utføres av statlige ansatte.
 • Oppsagte og virksomhetsoverdratte renholdere må få jobbene i Forsvarsbygg tilbake.
 • Alle økonomiske tap må erstattes.
NTLs landsmøte krever oppreisning for renholderne i Forsvaret!

Fafos publiserte mandag rapport om anbudsutsetting av renholdet i Forsvaret. Regjeringen skulle gjennomføre dette koste hva det koste ville. Resultatet har blitt dårlig for alle involverte. Mens renholderne har lidd store økonomiske tap,har de forsvarsansatte fått dårligere renhold. NTL har på vegne av medlemmer ført saken til retten. Tirsdag startet ankebehandling av saken i lagmannsretten.

Les mer »

Uttalelse fra NTLs landsmøte: ​Hva slags beredskap trengs?

Nyheter   •   nov 09, 2018 05:00 CET

Samfunnssikkerhet og beredskap handler om folks muligheter til å ferdes, leve og jobbe trygt. NTLs medlemmer sørger daglig for denne tryggheten, gjennom sine jobber for sikkerhet i lufta og på sjøen, trygge veier, sikring av arbeidsplasser, stabil energiforsyning og kompetanseheving og videreutdanning. I tillegg kommer det direkte arbeidet med å forebygge og avverge terrorhandlinger.

Vi må ha god beredskap for å sikre ressursene våre og NTL krever at regjeringen tar dette arbeidet på alvor! Når regjeringen sier at offentlig sektor må bygges ned for å bli mer effektiv, går kuttene direkte utover viktige samfunnsoppgaver. Det er nok nå. Det trengs både bedre og bredere beredskap!

Myndighetene må sørge for at vi også i krisesituasjoner har god nok tilgang til vann, energi og mat - både til folk og til husdyra våre. Vi må ha bedre beredskap i møtet med klimaendringene. Ekstremvær skaper flom, skred, stormer og tørke og landet må blir bedre rustet til å møte dette.

Norge må også ha god beredskap mot terror. Helhetlig og koordinert beredskap krever at de ulike etatene og de statlig eide selskapene sikres nok ressurser til å utføre sine samfunnsoppdrag på en god måte. Samtidig er det viktig at behovet for sikkerhet balanseres opp mot det behovet et folkestyre har for nærhet til politikere og forvaltning og befolkningens rettssikkerhet når sivile eller militære objekter i samfunnet skal sikres.

God samfunnssikkerhet og beredskap krever at de som skal utføre oppgavene har nok tid og tilstrekkelige ressurser til å øve, trene og utvikle seg. Da må øvingsfasiliteter bygges opp, ikke ned. NTL krever at utviklingen av beredskapssektoren ses i sammenheng og at samarbeidet mellom Politiet, Forsvaret og andre relevante aktører må bli bedre.

NTL mener at samfunnssikkerhet og beredskap er det offentliges ansvar, og at det derfor er det offentlige som må løse og utføre disse oppgavene. Utskilling, privatisering og resultatstyring bidrar til fragmentering og gjør god samhandling mellom etatene og forvaltningsnivåene vanskeligere.

NTLs medlemmer sørger daglig for sikkerhet i lufta og på sjøen, trygge veier, sikring av arbeidsplasser, stabil energiforsyning og kompetanseheving og videreutdanning. I tillegg kommer det direkte arbeidet med å forebygge og avverge terrorhandlinger. Forbundet mener beredskap i krisesituasjoner og mot terror er truet gjennom at de som skal sikre beredskapen ikke er gitt nok ressurser.

Les mer »

Uttalelse fra NTLs landsmøte: ​Stopp regionreformen!

Nyheter   •   nov 08, 2018 21:56 CET

Regjeringens regionreform er i sluttfasen. Etter NTLs syn skulle den aldri vært satt i gang.

Regionreformen er en av de mest omfattende forvaltningspolitiske endringene på lang tid, men er basert på et skjørt politisk grunnlag og et dårlig forarbeid. NTL mener at reformen ikke bør sluttføres, men skrinlegges.

Forvaltningspolitikk må ikke utformes etter innfallsmetoden. Man kan ikke organisere offentlig sektor uten å ta hensyn til oppgavene som skal løses, politikken som skal iverksettes eller fagpersonene som skal utføre oppgavene. Med regionreformen ser regjeringen bort fra alle disse prinsippene.

I stedet for å gjøre en grundig vurdering av oppgaver og forvaltningsnivå, av ressurser og politisk forankring, har nye fylkeskommuner blitt vedtatt til massive protester både Nord- og Sør i landet. Først etter at kartet var tegnet, prøvde regjeringen å få terrenget til å passe.

Regjeringens eksperter i Hagen-utvalget foreslo en rekke oppgaver til de elleve nye fylkeskommunene. 4760 årsverk var berørt. Våre medlemmer i de berørte virksomhetene fant lite ekspertise i ekspertutvalgets rapport. Beskrivelsene av virksomhetene og arbeidet de utførte var mangelfulle og omtrentlige. Den faglige argumentasjonen var fraværende og konsekvensene av overføring var ikke utredet. Med oppgavemeldingen fortsetter regjeringen i det samme sporet til tross for at arbeidstakerorganisasjonene, og i mange tilfeller også virksomhetene selv, har advart mot en overføring av oppgavene.

NTL mener at nasjonale oppgaver krever nasjonale virkemidler som sikrer kvalitet og likebehandling over hele landet. Disse hensynene ivaretas best av staten.

Mange av oppgavene som regjeringen vil overføre utføres i dag av få personer. De har spesialisert kompetanse og ofte ansvar for flere fylker. Når de samme oppgavene skal utføres av elleve forskjellige fylkeskommuner vil smådriftsulempene slå til for fullt. Flere personer må til for å løse de samme oppgavene og fagkompetanse må bygges opp på nytt eller dekkes inn gjennom kjøp av konsulenttjenester. NTL mener at offentlige oppgaver skal løses effektivt, forsvarlig og med god kvalitet. Regjeringen legger opp til det motsatte.

Stortinget skal snart skal behandle oppgavemeldingen. Vårt råd til representantene er å sende den tilbake til regjeringen. Stopp regionreformen!

NTL mener regionreformen er forvaltningspolitikk etter innfallsmetoden. Forbundet ber Stortinget sende oppgavemeldingen tilbake til regjeringen. NTL mener at offentlige oppgaver skal løses effektivt, forsvarlig og med god kvalitet og at regjeringen med meldingen legger opp til det motsatte.

Les mer »

Uttalelse fra NTLs landsmøte: ​En arbeidsplass for framtiden

Nyheter   •   nov 08, 2018 21:44 CET

Digitalisering har gitt muligheter og fleksible arbeidsverktøy for mange. Det betyr ikke at utforming av arbeidsplassene blir mindre viktig. Arbeidsplasser må utformes for å understøtte oppgavene som skal utføres og ivareta behovene til de som skal utføre dem. Å tvinge ansatte med ulike behov og oppgaver av ulik karakter inn i den samme standarden, er i strid med arbeidsmiljølovens formål. Arbeidet skal tilrettelegges for den enkelte arbeidstaker og gi en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon.

Forskningen viser at de åpne kontorløsningene og løsninger uten faste plasser, svekker produktiviteten og konsentrasjonen for den enkelte, og kommunikasjonen og det sosiale samspillet mellom medarbeiderne. Konklusjonen er klar: Konsentrasjonsarbeid krever ro og skjerming.

Regjeringens instruks om at statlige nybygg skal basere seg på en arealnorm begrenset til 23 brutto kvm per ansatt, hvor alt fra toaletter og kjøkken til gangareal og kontorarbeidsplasser er inkludert, er en oppsiktsvekkende tilfeldig begrensning på statens eget fremtidige arealbehov. Arbeidstilsynet er fag- og tilsyns og godkjenningsmyndighet for arbeidsmiljø i yrkesbygg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utredet arealnormen og aktivitetsbaserte arbeidsplasskonsept uten å kontakte Arbeidstilsynet. En arealnorm som ikke bygger på faglige vurderinger kan ikke danne grunnlag for utformingen av framtidens arbeidsplasser i offentlige bygg.

Regjeringens forslag til nytt regjeringskvartal innebærer at de ansatte i departementene allerede ved innflytting får for lite plass til å utføre oppgavene sine. Underdekningen kan bli på 25 prosent. NTL er bekymret for at forslaget til nytt regjeringskvartal gjør det umulig å tilpasse arbeidsplassene individuelt, for eksempel for ansatte med funksjonsnedsettelser.

Åpne kontorlandskap vil i tråd med øvrige HR-inspirerte ledelsesformer, øke graden av kontroll over de ansattes arbeidshverdag. De ansatte får dårligere mulighet til samhandling, noe som også påvirker deres mulighet til fagforeningsaktivitet.

Å fremtvinge åpne kontorløsninger med underdekning uten fast plass på tross av de ansattes gode argumenter, på tross av forskning om produktivitet og arbeidsmiljø, er uforståelig og uakseptabelt.

Kostnader som må påregnes er blant annet et dårligere arbeidsmiljø, nedsatt produktivitet, økt sykefravær og tap av høyt kvalifisert arbeidskraft. De ansatte er den viktigste ressursen i offentlig sektor. 70-80 prosent av driftskostnadene til statsetatene er lønn. En liten nedgang i produktiviteten eller økning i sykefraværet vil fort kunne spise opp en eventuell innsparing i arealkostnader.

Våre krav til regjeringen er enkle: Lytt til oss og ta forskningen på alvor. 

NTL krever at regjeringen opphever sin instruks om arealnorm.

NTL mener at regjeringens instruks om at statlige nybygg skal basere seg på en arealnorm begrenset til 23 brutto kvm per ansatt, hvor alt fra toaletter og kjøkken til gangareal og kontorarbeidsplasser er inkludert, er en oppsiktsvekkende tilfeldig begrensning på statens eget fremtidige arealbehov. NTL krever at regjeringen tar forskningen på alvor og opphever sin instruks om arealnorm.

Les mer »

Kontaktopplysninger til ledelsen i NTL

Nyheter   •   nov 08, 2018 12:55 CET

Her finner du kontaktopplysninger på ledelsen i NTL, valgt på landsmøte 7. november 2018.

Kjersti Barsok ny forbundsleder i NTL

Nyheter   •   nov 07, 2018 14:42 CET

Kjersti Barsok er kjent for å være en tydelig NTL-tillitsvalgt. Hun brenner for et godt arbeidsliv hvor lov og avtaleverket følges. Hun har også vært en pådriver for at LO skal være aktiv i arbeidet for en rettferdig grønn omstilling. Barsok er nå den yngste forbundslederen i LO. Hun har lang fartstid som tillitsvalgt og mye erfaring som hun nå tar med seg inn i rollen som forbundsleder i NTL.

NTLs landsmøte 5. - 9.november 2018

Nyheter   •   nov 04, 2018 23:03 CET

Vi ønsker dere som vil følge oss på nett, eller fra salen, velkommen til et spennende landsmøte med samfunnsaktuelle debatter! Vi vil så langt det er mulig hjelpe til med å ordne avtaler for intervjuer og fotografering av forbundets ledelse, våre gjestende politikere og landsmøtedelegatene. Kontakt informasjonsansvarlig Tove Lise Granli på 91 85 92 30/tlg@ntl.no for ytterligere informasjon.

Bilde & Video 1 bilde

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Informasjonsansvarlig
 • Pressekontakt
 • tlksg@zkntqhl.rznoqa no
 • 91859230

 • Pressekontakt
 • Informasjonsrådgiver
 • Pressekontakt, nettsider og sosiale medier
 • lbcy@ncptlvt.namota
 • 92068774

Om Norsk Tjenestemannslag

NTL

NTL arbeider for å bedre å vilkårene for ansatte i staten og statlige tilknytta virksomheter som NRK, Avinor, kulturorganisasjoner og interesserorganisasjoner. Med 50 000 medlemmer og 3000 tillitsvalgte organiserer vi bredt på arbeidsplassene. NTL er et av de største forbundene i LO og har god forhandlingsstyrke og kompetanse om arbeidslivet.

Adresse

 • Norsk Tjenestemannslag
 • Møllergt. 10
 • 0179 Oslo
 • Norge

Linker